Úvodní stránka compas
Úvodní stránka
Tel: +420 543 216 642
Fax: +420 543 216 642

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů vás (podle definice níže) informují o tom, jak společnost DS SolidWorks shromažďuje a používá vaše osobní údaje a jak můžete toto jejich použití kontrolovat.

Společnost Dassault Systèmes SolidWorks Corporation z Delaware, se sídlem na 175 Wyman Street, Waltham Massachusetts 02451 U.S.A., (v tomto dokumentu označována jako „DS SolidWorks“) zpracovává v rámci svého podnikání osobní údaje (jejichž definice je uvedena níže), a to včetně osobních údajů osob, které používají a prohlížejí webové stránky společnosti DS SolidWorks (dále jen „webové stránky“) a poskytují informace prostřednictvím aktivace.

Produkty a služby řady SOLIDWORKS Apps for Kids jsou spotřební zboží a vztahují se na ně samostatné zásady ochrany osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů společnosti DS SolidWorks se nevztahují na produkty řady SOLIDWORKS Apps for Kids.

1. ROZSAH TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanovují zásady a směrnice, kterými se řídí ochrana vašich osobních údajů (jejichž definice je uvedena níže) shromážděných během registrace produktů nebo na webových stránkách či jejich prostřednictvím, týkající se uživatelů našich produktů a služeb a návštěvníků a uživatelů (dále jen „vy“ nebo „vás“) webových stránek.

Osobní údaje (dále jen „osobní údaje“) jsou veškeré informace, které mohou mít za následek identifikaci jednotlivce. Neosobní údaje jsou jakékoli informace, které nemají za následek identifikaci jednotlivce.

Společnost DS SolidWorks shromažďuje osobní údaje online a offline (např. z navštívenek dobrovolně poskytnutých zaměstnancům společnosti DS SolidWorks) a tyto zásady ochrany osobních údajů se na ně vztahují bez ohledu na způsob jejich shromáždění. 

Podmínky použití webových stránek, které jsou k dispozici zde, jsou do těchto zásad ochrany osobních údajů začleněny. Vaše používání webových stránek a jakékoli osobní údaje, které nám poskytnete, podléhají podmínkám těchto zásad ochrany osobních údajů a těchto podmínek použití.

2. SHROMAŽĎOVANÉ ÚDAJE

Mezi osobní údaje shromážděné od návštěvníků webových stránek, kteří nezadávají žádné informace, mohou patřit tyto položky:

 • IP adresa,
 • obsah souborů cookie (popis je uveden níže),

Mezi osobní údaje shromážděné od osob, které nám poskytují informace pro níže uvedené účely, mohou patřit tyto položky:

 • IP adresa,
 • obsah souborů cookie (popis je uveden níže),
 • titul,
 • jméno a příjmení,
 • poštovní adresa,
 • e-mailová adresa,
 • telefonní čísla,
 • přihlašovací jméno a heslo,
 • univerzita, titul a absolvované obory,
 • typ organizace (společnost, škola, univerzita apod.), název organizace, velikost organizace, oddělení a název pracovní pozice,
 • odvětví a dílčí odvětví,
 • osoby, kterým jsou odesílány nákupy,
 • finanční údaje (číslo a platnost kreditní karty, jméno a adresa držitele karty),
 • MAC adresa,
 • všechny ostatní údaje, které mohou být potřebné k účelům uvedeným níže.

Shromážděné osobní údaje jsou však ve všech případech omezeny jen na ty údaje, které jsou nezbytné pro účely popsané v části 4 tohoto dokumentu.

S ohledem na použití určitých funkcí a prvků webu vyžaduje společnost DS SolidWorks, abyste jí při návštěvě nebo použití webu poskytli určité osobní údaje.  Máte možnost rozhodnout, zda poskytnete všechny nebo část svých osobních údajů, či nikoli. Pokud se však rozhodnete neposkytnout své osobní údaje zcela nebo zčásti, účelů popsaných v části 4 nemusí být dosaženo vůbec nebo správným způsobem, některé oblasti a funkce webu nemusí správně fungovat, případně může být odmítnut přístup k určitým stránkám webu. Zejména nebudete oprávněni k nákupu produktů a služeb prostřednictvím webu.

3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ TÝKAJÍCÍCH SE DĚTÍ

Produkty společnosti DS SolidWorks (jiné než SOLIDWORKS Apps for Kids, na které se vztahují samostatné zásady ochrany osobních údajů) nejsou určeny k prodeji dětem do 13 let a společnost DS SolidWorks vědomě neshromažďuje ani neukládá osobní údaje dětí mladších 13 let. Společnost DS SolidWorks dále nebude shromažďovat ani ukládat osobní údaje, ani odesílat e-mailové marketingové zprávy osobám ve věku 13, 14 a 15 let, pokud to nepovolují místní zákony na ochranu osobních údajů.

Některé produkty a služby společnosti DS SolidWorks mohou být vhodné k tomu, aby je využívaly děti. Avšak děti, které ještě nedosáhly věku pro udělení souhlasu dle ustanovení místních zákonů na ochranu osobních údajů si musejí před vytvořením účtu DS SolidWorks nebo registrací produktu vyžádat souhlas svých rodičů nebo opatrovníků. Učitelé a školní správci mohou vystupovat jménem rodičů a opatrovníků a poskytnout souhlas se shromažďováním osobních údajů od dětí (školy musí k tomuto účelu vždy zajistit získání svolení od rodičů nebo opatrovníků).

Jestliže se rodiče nebo opatrovníci dozvědí, že jejich dítě poskytlo společnosti DS SolidWorks své osobní údaje bez jejich souhlasu nebo bez souhlasu učitele či školního správce, mohou požádat společnost DS SolidWorks o odstranění těchto osobních údajů a ukončení účtu dítěte, pokud zašlou e-mail na adresu privacy@solidworks.com.

Jestliže se společnost DS SolidWorks dozví, že shromáždila osobní údaje od dítěte, které ještě nedosáhlo věku pro udělení souhlasu dle ustanovení místních zákonů na ochranu osobních údajů, a dítě nemělo souhlas od rodiče nebo opatrovníka, společnost DS SolidWorks podnikne kroky k získání souhlasu rodiče nebo opatrovníka pro příslušné zpracování nebo tyto osobní údaje odstraní a ukončí účet dítěte.

4. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost DS SolidWorks shromažďuje a využívá vaše osobní údaje pro účely podnikání, a to na následujících právních základech a pro následující účely:

 • Činnosti zpracování osobních údajů shromážděné od návštěvníků webových stránek, kteří nezadávají žádné informace, a které jsou založeny na vašem předchozím souhlasu, je-li třeba (např. pokud máte trvalý pobyt v zemích Evropské unie, na Islandu, v Lichtenštejnsku nebo Norsku):
  • zlepšení uživatelského prostředí a
  • rozpoznání, že jste nám možná již informace poskytli a nemusíte je poskytovat znovu.
 • Činnosti zpracování osobních údajů shromážděné od návštěvníků webových stránek, kteří nám poskytují informace, a které jsou založeny na vašem předchozím souhlasu, pokud to vyžaduje zákon (např. pokud máte trvalý pobyt v zemích Evropské unie, na Islandu, v Lichtenštejnsku nebo Norsku):
  • umožnit vám požadovat a dostávat informace týkající se produktů a služeb společnosti DS SolidWorks od společnosti DS SolidWorks a jejích prodejců;
  • umožnit vám používání přizpůsobených webových stránek interaktivním způsobem;
  • zajistit vaše požadavky a zájmy a poskytnout nejvhodnější produkty či služby;
  • umožnit vám účast na marketingových činnostech a průzkumech a
  • umožnit vám registraci na seminář, webinář nebo akci.
 • Činnosti zpracování založené na plnění smlouvy:
  • umožnit založit a spravovat účet, jehož prostřednictvím můžete získat odbornou dokumentaci a technickou pomoc;
  • umožnit předplatit si komerční služby nebo služby podpory;
  • umožnit online nákupy některých našich produktů či služeb;
  • umožnit vám výměnu informací s jinými uživateli webových stránek;
  • umožnit společnosti DS SolidWorks provádění správy obchodních vztahů, včetně příležitostí k prodeji, obchodních nabídek, nákupů, smluv, objednávek a faktur, a které mohou obsahovat údaje rozhovorů (například chat, e-mail a údaje z hlasových zpráv);
  • poskytovat vám obchodní služby nebo služby podpory;
  • umožnit společnosti DS SolidWorks provádění činností výzkumu a vývoje, včetně požadavků ohledně vývoje, havárií a řízení stability produktu a
  • spravovat vaše školení a/nebo certifikaci pro produkty a služby DS SolidWorks.
 • Činnosti zpracování založené na oprávněném zájmu společnosti DS SolidWorks:
 • zpracování vaší žádosti uchazeče o zaměstnání a správa informací o zájemcích o zaměstnání a
 • správa programu proti pirátství a pro dodržování shody se zákony a předpisy;
 • správa závazků společnosti DS SolidWorks související s platnými zákony o vývozu, obchodními sankcemi, vyhlášenými embargy, zejména těmi vyhlášenými Evropskou unií a jejími členskými státy, a Spojenými státy americkými. To může zahrnovat (i) automatizované kontroly jakýchkoli registračních údajů uživatelů, jak je stanoveno v tomto dokumentu, a dalších informací, které nám poskytnete o své identitě, podle platných seznamů stran, které podléhají sankcím; (ii) pravidelné opakování takových kontrol při každé aktualizaci seznamu stran, které podléhají sankcím nebo vždy, když aktualizujete své údaje; (iii) blokování přístupu ke službám a systémům společnosti DS SolidWorks v případě potenciální shody a (iv) kontaktování vaší osoby za účelem ověření vaší identity v případě potenciální shody.

Společnost DS SolidWorks navíc shromažďuje a spravuje data o aktivaci softwaru Dassault Systèmes DraftSight® a používá je ve spojení s dodatečnými údaji poskytnutými uživateli aplikace DraftSight k marketingovým účelům (např. rozesílání aktuálních informací a nabídek uživatelům aplikace DraftSight).

Pokud se zaregistrujete na akci pořádanou společností DS SolidWorks, společnost DS SolidWorks může sdílet vaše jméno, společnost a e-mailovou adresu s jinými účastníky a sponzory stejné akce pro účely komunikace a výměny nápadů. Navíc si od vás společnost DS SolidWorks může vyžádat informace o vašem zdraví, výhradně pro účely identifikování a přizpůsobení podmínek osobám s postižením nebo zvláštními stravovacími požadavky během akce.

V rámci platných místních zákonů svým poskytnutím osobních údajů, zejména e-mailové adresy, tímto výslovně opravňujete společnost DS SolidWorks a její přidružené společnosti a pobočky (společnosti skupiny 3DS Group) k jejich použití spolu s dalšími příslušnými osobními údaji k tomu, aby vám zasílali obchodní nebo marketingovou komunikaci. Společnost DS SolidWorks by rovněž mohla využít vaši e-mailovou adresu k administrativním účelům a účelům jiné než marketingové povahy (například aby vás upozornila na významné změny webových stránek).

5. OBDOBÍ UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost DS SolidWorks neukládá vaše osobní údaje na dobu delší, než je nutné. Období uchovávání se mohou lišit podle toho, o jakou kategorii údajů se jedná a jaké činnosti zpracování s nimi souvisejí.

Tam, kde společnost DS SolidWorks zpracovává a používá vaše osobní údaje v rámci rozsahu povoleného zákony nebo s vaším souhlasem, uloží společnost DS SolidWorks vaše osobní údaje (i) pouze pro dobu potřebnou ke splnění účelů stanovených výše, (ii) tam, kde má společnost DS SolidWorks oprávněný zájem používat vaše osobní údaje, do doby, než vznesete námitku společnosti DS SolidWorks ohledně použití svých osobních údajů nebo (iii) tam, kde jste udělili souhlas, do doby, než jej odvoláte.  Avšak tam, kde platné zákony ukládají společnosti DS SolidWorks delší uchovávání vašich osobních údajů nebo tam, kde jsou vaše osobní údaje nutné k prosazení nebo obraně před právními nároky, uchová společnost DS SolidWorks vaše osobní údaje do konce příslušného období uchovávání nebo do doby, než dojde k urovnání předmětných nároků.

6. PŘENOS A PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud na web přistupujete z místa mimo Spojené státy americké, upozorňujeme, že v případě vašeho dalšího využívání webu, které se řídí zákony státu Massachusetts, odpovídajícími podmínkami použití a zásadami ochrany osobních údajů, mohou být vaše osobní údaje přenášeny do Spojených států amerických a že s tímto převodem vyjadřujete svůj souhlas.

Společnost DS SolidWorks je členem globální skupiny a může využívat dostupné technologie k efektivní správě osobních údajů a získávání těchto osobních údajů online nebo jinak v rámci všech svých mezinárodních poboček.  Osobní údaje mohou být shromažďovány prostřednictvím tohoto webu a následně předány a používány některou pobočkou společnosti DS SolidWorks pro účely uvedené v oddíle 4 těchto zásad ochrany osobních údajů.

Pokud společnost DS SolidWorks ví, že třetí strana, které společnost DS SolidWorks poskytla osobní údaje pro účely uvedené v oddíle 4 výše, používá nebo sděluje osobní údaje v rozporu s těmito zásadami ochrany osobních údajů nebo platnými zákony, podnikne společnost DS SolidWorks přiměřené kroky, aby takovému použití nebo sdělování zabránila.

Budete mít příležitost rozhodnout, zda opravňujete společnost DS SolidWorks k použití vašich osobních údajů pro účely, které se liší od účelu, pro který byly původně shromážděny.

Společnost DS SolidWorks také sdělí osobní údaje třetím stranám, pokud společnost DS SolidWorks zjistí, že takové sdělení je nezbytné z technických důvodů (např. webhostingové služby třetí strany) nebo k ochraně zákonných zájmů společnosti DS SolidWorks (např. v případě akvizice nebo fúze s jinou společností, případně úplné nebo částečné likvidace společnosti DS SolidWorks).

Kromě toho může společnost DS SolidWorks sdílet vaše osobní údaje s prodejcem přiřazeným vám nebo působícím na území, kde se nacházíte. Společnost DS SolidWorks může sdílet vaše osobní údaje také s obchodními partnery, když společnost DS SolidWorks a příslušný obchodní partner společně sponzorují událost nebo se společně účastní marketingové propagace, do níž se zapojíte.

Kromě toho může společnost DS SolidWorks vaše osobní údaje sdílet s třetí stranou, která vlastní obsah, k němuž chcete získat přístup, například s externím dodavatelem modelu dílu. Přístupem k takovému obsahu vyjadřujete souhlas společnosti DS SolidWorks s odesíláním vašich osobních údajů vlastníkovi obsahu a berete na vědomí, že vaše osobní údaje budou zpracovávány vlastníkem obsahu podle jeho vlastních zásad ochrany osobních údajů.

Společnost DS SolidWorks může také tyto osobní informace zpřístupnit, pokud to vyžaduje zákon, nebo je-li v dobré víře přesvědčena, že takové zpřístupnění je nutné, aby byl dodržen právní postup (například záruka, soudní obsílka či jiný soudní příkaz) nebo aby byla chráněna práva, majetek či osobní bezpečnost společnosti DS SolidWorks, jejích zákazníků nebo veřejnosti.

Pokud to povolují platné zákony, může společnost DS SolidWorks rovněž sdílet vaše osobní údaje s třetími stranami za účelem poskytování cíleného marketingu a reklamy.

Tyto převody mohou být prováděny pomocí internetu, pošty, faxu nebo jakýmkoli jiným způsobem, který společnost DS SolidWorks uzná za vhodný a v souladu s platnými zákony.

7. PRÁVO NA PŘÍSTUP K DATŮM A JEJICH OPRAVU

Společnost DS SolidWorks podnikne přiměřené kroky, aby zajistila použití shromážděných osobních údajů pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů a aby tyto osobní údaje byly správné a aktuální.

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Kromě toho máte právo požadovat opravu, doplnění, aktualizaci a vymazání svých osobních údajů. Rovněž máte právo získat kopii osobních údajů uložených společností DS SolidWorks.

Pokud máte účet, budete moci uplatnit svá práva na přístup a opravu osobních údajů po přihlášení k vašemu účtu. Jinak můžete svá práva na přístup k údajům a jejich opravu uplatnit pomocí e-mailu na adresu privacy@solidworks.com.

V závislosti na rozsahu vašeho požadavku si společnost DS SolidWorks vyhrazuje právo účtovat přiměřený poplatek na pokrytí jakýchkoli hotovostních nákladů vynaložených na přístup, úpravu a odstranění osobních údajů.  Společnost DS SolidWorks může v omezených případech, podle platných zákonů a předpisů, odepřít přístup k osobním údajům.

8. ZABEZPEČENÍ ÚDAJŮ

Společnost DS SolidWorks se zavazuje zajistit ochranu a bezpečnost osobních údajů, které jste se rozhodli jí sdělit, aby byla zajištěna důvěrnost vašich osobních údajů a aby bylo zabráněno jejich zkreslení, poškození, zničení nebo předání neoprávněným subjektům.

Společnost DS SolidWorks udržuje přiměřená fyzická, elektronická a procesní opatření na ochranu osobních údajů před ztrátou, zneužitím a neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnami a zničením.  Jako součást těchto záruk využívá společnost DS SolidWorks důmyslné technologie, které jsou určeny k ochraně osobních údajů během jejich přenosu a brání chybám při přenosu nebo neoprávněným jednáním třetích osob.  I když se společnost DS SolidWorks snaží chránit vaše osobní údaje, s ohledem na nevyhnutelná rizika přenosu dat prostřednictvím internetu nemůže společnost DS SolidWorks zaručit plnou ochranu osobních údajů před jakýmikoli chybami, ke kterým dojde v průběhu přenosu a které jsou mimo přiměřenou kontrolu společnosti DS SolidWorks.

Vzhledem k tomu, že osobní údaje mohou být důvěrné, je přístup omezen na zaměstnance, smluvní dodavatele, prodejce a jiné dodavatele společností skupiny 3DS Group, kteří potřebují tyto údaje znát při plnění svých úkolů. Všechny osoby, které mají přístup k vašim osobním údajům, jsou vázány povinností mlčenlivosti a v případě nedodržení těchto závazků jim hrozí disciplinární opatření nebo jiné sankce.

Je však důležité, abyste dbali opatrnosti a zabránili tak neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům. Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti svého hesla a údajů uvedených ve vašem účtu. V důsledku toho je nutné zajistit, abyste se v případě sdíleného využívání počítače ze své relace odhlásili.

9. SOUBORY COOKIE

Naše webové stránky mohou využívat soubory cookie nebo jiné technologie (pod souhrnným označením „soubory cookie“), které mohou shromažďovat nebo uchovávat osobní údaje. Soubory cookie jsou textové soubory ukládané a používané k záznamu neosobních i osobních údajů o prohlížení webových stránek. Soubory cookie mohou být trvalé (tj. zůstávají na místě poté, co zavřete prohlížeč, aby je bylo možné využít při vašich dalších návštěvách webových stránek) nebo přechodné (tj. jsou odebrány, jakmile zavřete prohlížeč).

Společnost DS SolidWorks může využívat soubory cookie k těmto účelům:

 • zlepšení uživatelského prostředí, například: 
  • umožnění službě rozpoznat vaše zařízení, abyste nemuseli poskytovat stejné informace několikrát,
  • rozpoznání, že jste již zadali uživatelské jméno a heslo, a nemusíte je tedy zadávat opakovaně;
 • analýzy provozu a dat na webu k těmto účelům:
  • měření, kolik osob používá webové stránky, aby bylo možno usnadnit jejich používání a aby byla k dispozici dostatečná kapacita k zajištění jejich přiměřeně rychlé odezvy a
  • jako pomůcku, která pomáhá společnosti DS SolidWorks zjistit, kolik osob webové stránky využívá, aby společnost DS SolidWorks mohla webové stránky zlepšovat.

Společnost DS SolidWorks může také využít služeb jiných subjektů k měření a analýze efektivity webových stránek (např. Adobe Analytics, Google Analytics, Piwik, DART, LinkedIn), a zvláště k těmto účelům:

 • analýze vašich zvyklostí procházení a měření návštěvnosti webových stránek,
 • analýze vašich zájmů a nabídce cíleného marketingu a reklamy,
 • umožnění sdílení obsahu z webů s ostatními na sociálních sítích a umožnění, aby ostatní osoby věděly, na co se díváte a co si myslíte o obsahu (například tlačítko „To se mi líbí“ na Facebooku).

V takových případech mohou být použity a uloženy soubory cookie těchto jiných subjektů.  Při předání informací generovaných těmito soubory cookie nastavení souborů cookie zajistí, aby adresy IP byly anonymizovány před geografickou lokalizací a před uložením. Naši externí dodavatelé využijí tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webu, přičemž vytváří zprávy o vaší aktivitě pro společnost DS SolidWorks, abychom vám byli schopni poskytnout lepší služby zaměřené na vaše potřeby, a k poskytnutí personalizovaných reklam. Soubory cookie nebudou spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými údaji, které jsou o vás uchovávány.

Při prohlížení našich webových stránek se ve výchozím nastavení povolí soubory cookie a ve vašem zařízení mohou být lokálně čtena nebo uložena data, pokud to povoluje nastavení vašeho prohlížeče. Společnost DS SolidWorks vás upozorní na používání souborů cookie při vaší první návštěvě webových stránek pomocí jiného zařízení; společnost DS SolidWorks nebude instalovat žádné soubory cookie předtím, než obdrží váš výslovný souhlas. Můžete se rozhodnout přijmout nebo odmítnout některé či všechny soubory cookie. Software prohlížeče můžete nakonfigurovat tak, aby odmítal všechny soubory cookie (včetně souborů cookie používaných pro webové analýzy); pokud tak však učiníte, některé oblasti a funkce webových stránek nemusí fungovat správně a vy nemusíte mít přístup k některým částem nebo službám webových stránek.

Svoje předvolby nastavíte zde a více informací o souborech cookie se dozvíte zde.

10. ODKAZY NA WEBY, KTERÉ NEJSOU POD KONTROLOU SPOLEČNOSTI DS SOLIDWORKS

Tyto webové stránky nabízí odkazy na webové stránky třetích stran, které pro vás mohou být zajímavé.

Společnost DS SolidWorks nemá žádnou kontrolu nad webovými stránkami těchto třetích stran ani nad jejich postupy v souvislosti s ochranou osobních údajů, které mohou shromažďovat, a nad kterými tudíž nemá společnost DS SolidWorks také žádnou kontrolu. V důsledku toho společnost DS SolidWorks odmítá veškerou odpovědnost za obsah webových stránek třetích stran a za postupy těchto třetích stran týkající se ochrany osobních údajů.

Proto je vaší odpovědností informovat se o zásadách ochrany osobních údajů těchto třetích stran.

11. ŘEŠENÍ SPORŮ

I když společnost DS SolidWorks zavedla přiměřená bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů, jsme si vědomi, že neexistuje žádná metoda přenosu ani uložení osobních údajů, která je naprosto bezpečná.

Společnost DS SolidWorks se však zavazuje, že zajistí soukromí osobních údajů. Pokud máte důvod se domnívat, že došlo k ohrožení bezpečnosti nebo ke zneužití vašich osobních údajů, obraťte se na společnost DS SolidWorks zasláním e-mailu na adresu privacy@solidworks.com.  

Společnost DS SolidWorks prošetří a pokusí se vyřešit stížnosti týkající se použití a sdělení osobních údajů v souladu se zásadami obsaženými v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Neoprávněný přístup k osobním údajům nebo nesprávné použití osobních údajů mohou představovat porušení místních zákonů a předpisů.

Pokud máte obvyklý trvalý pobyt v zemích Evropské unie, v Lichtenštejnsku, Norsku nebo na Islandu, máte právo podat stížnost u příslušného úřadu na ochranu dat.

12. KONTAKT

Máte-li jakékoli další otázky týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, chcete-li odstoupit od přijímání informací od společnosti DS SolidWorks, nebo máte-li nějaký požadavek ohledně svých práv souvisejících s osobními údaji, můžete zaslat e-mail na následující e-mailovou adresu: privacy@solidworks.com.

Upozorňujeme, že můžete rovněž kontaktovat zástupce pro ochranu osobních údajů skupiny společností 3DS Group, a to na následující adrese: 3DS.Compliance-Privacy@3ds.com.

13. DATUM VSTUPU V PLATNOST ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH ZMĚN

Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být aktualizovány podle požadavků společnosti DS SolidWorks a okolností, případně když to vyžadují platné zákony a předpisy. Pravidelně je tedy kontrolujte.

Budou-li v těchto zásadách ochrany osobních údajů provedeny velké změny, může vás společnost DS SolidWorks informovat e-mailem, případně může zveřejnit oznámení na webové stránce.

Poslední úprava: Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy upraveny 13. června 2018.