Úvodní stránka compas
Úvodní stránka
Tel: +420 543 216 642
Fax: +420 543 216 642

Právní informace a podmínky používání

Vítejte na webovém serveru společnosti SolidWorks. SolidWorks umožňuje přístup na tento webový server návštěvníkům z řad široké veřejnosti za předpokladu, že dodržují následující podmínky používání. Svým přístupem k tomuto webovému serveru a prohlížením, využíváním nebo stahováním materiálů zde obsažených dáváte najevo svůj souhlas s těmito podmínkami používání. Pokud s nimi nesouhlasíte, opusťte prosím tento webový server.

Informace o autorských právech. Copyright 1997-2005 SolidWorks Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Používání materiálů na webovém serveru SolidWorks. Není-li uvedeno jinak, smíte materiály dostupné na tomto webovém serveru prohlížet a stahovat pouze pro své osobní, informační a nekomerční použití za předpokladu, že zachováte veškeré informace o autorských právech a další údaje o vlastnictví obsažené v původních materiálech nebo na jejich kopiích. Materiály na tomto webovém serveru nesmíte nijak upravovat ani reprodukovat či veřejně vystavovat, předvádět, provádět, nabízet, přenášet, distribuovat nebo jinak používat k libovolnému veřejnému komerčnímu účelu.

Používání stahovatelného softwaru. Každý software, který lze stáhnout z této webové stránky, je licencovaný podle podmínek příslušné licenční smlouvy. Kromě práv, která byla udělena na základě takové licenční smlouvy, společnost SolidWorks a její udělovatelé licencí si vyhrazují veškerá práva na duševní vlastnictví, vlastnická práva a zájmy o takový software.

Popisy partnerů a třetích stran. Tento webový server obsahuje informace o různých třetích stranách (často se o nich hovoří jako o “partnerech”), které nabízejí produkty nebo služby kompatibilní s produkty společnosti SolidWorks. Tyto informace poskytujeme pouze pro váš lepší přehled. Společnost SolidWorks nezodpovídá ani neručí za produkty a služby třetích stran, ani za přesnost jakýchkoli popisů.

Informace o ochranných známkách. SolidWorks, COSMOS, SolidWorks® Simulation Premium, SolidWorks® Simulation, SolidWorks® eDrawings®, DWGeditor, SolidWorks® product data management software , Cosmic Blobs, 3D PartStream.NET a 3DContentCentral jsou registrované ochranné známky společnosti SolidWorks Corporation. SolidWorks® SimulationXpress, SolidWorks® Motion, SolidWorks® Flow Simulation, PhotoWorks, DWGgateway, XchangeWorks a Feature Palette jsou ochranné známky a FeatureManager je registrovaná ochranná známka ve společném vlastnictví SolidWorks Corporation. FeatureWorks je registrovaná ochranná známka společnosti Geometric Software Solutions Co. Limited. Ostatní názvy společností či produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Kompletní seznam ochranných známek společnosti SolidWorks, další informace o těchto známkách a jejich správném používání najdete v dokumentu Ochranné známky SolidWorks a jejich používání.

Odkazy na jiné webové servery. Společnost SolidWorks uvádí některé odkazy na jiné webové servery, aby vám usnadnila práci. Společnost SolidWorks nesleduje ani nekontroluje obsah žádného jiného webového serveru a nepřijímá žádnou zodpovědnost ani ručení jakéhokoli druhu za druh materiálů či sdělení, které jsou na nich obsaženy. Společnost SolidWorks nezodpovídá za obsah jakéhokoli serveru, který se může odkazovat na webový server SolidWorks.

Změny těchto Podmínek používání. Společnost SolidWorks může tyto Podmínky používání kdykoli revidovat a znovu je zveřejnit. Tyto aktualizace jsou pro vás závazné.

Odmítnutí záruky. Informace na tomto webovém serveru mohou obsahovat faktické nepřesnosti nebo typografické chyby, popřípadě mohou být neúplné či zastaralé. Informace se mohou změnit
nebo aktualizovat bez předchozího upozornění. Společnost SolidWorks může kdykoli bez předchozího upozornění provádět změny a zlepšení produktů nebo programů popsaných na tomto webovém serveru. POKUD NENÍ V PÍSEMNÉ SMLOUVĚ MEZI VÁMI A SPOLEČNOSTÍ SOLIDWORKS UVEDENO JINAK, JSOU VEŠKERÉ MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TOMTO WEBOVÉM SERVERU POSKYTOVÁNY “TAK JAK JSOU” BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK, VČETNĚ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU A ZÁRUKY NEPORUŠENÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ.

SPOLEČNOST SOLIDWORKS V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEZODPOVÍDÁ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z PŘERUŠENÍ OBCHODNÍCH AKTIVIT ČI UŠLÝCH ZISKŮ, PŘÍJMŮ, ZTRÁTY DAT NEBO NEMOŽNOSTI VYUŽÍVAT MATERIÁLY ZPŮSOBENÉ VÁMI ČI KTEROUKOLI TŘETÍ STRANOU, AŤ JIŽ NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY NEBO SMLOUVY ČI OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU NEBO JINÉ PRÁVNÍ TEORIE A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSTE BYLI INFORMOVÁNI O MOŽNOSTECH TAKOVÝCH ŠKOD VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠEHO PŘÍSTUPU ČI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO WEBOVÉHO SERVERU NEBO SERVERŮ, NA KTERÉ JE ZDE ODKAZOVÁNO. TO PLATÍ I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST SOLIDWORKS BYLA NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA.

Informace odesílané uživateli / přístup do diskusních skupin. S výjimkou informací, které by vás mohly identifikovat a které byly popsány v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti SolidWorks, jsou veškeré materiály, informace,
e-maily či jiná sdělení předaná nebo odeslaná společnosti SolidWorks či odeslaná prostřednictvím tohoto webového serveru (dále jen “Sdělení”) považována za nedůvěrná nebo nechráněná. Společnost SolidWorks nepřijímá žádné závazky související s takovými Sděleními s výjimkou závazků popsaných v Zásadách ochrany osobních údajů. Společnost SolidWorks a jmenovaní smí kopírovat, zveřejňovat, začleňovat a jinak využívat Sdělení a veškerá data, obrazové materiály, zvuky, testy a další materiály pro libovolné komerční i nekomerční účely.

Je zakázáno využívat tento webový server k publikování nebo přenosu nezákonných, výhrůžných, urážlivých, pomlouvačných, obscénních, pornografických či důvěrných materiálů nebo materiálů,
které jakýmkoli způsobem porušují zákon, včetně (nikoli však výhradně) zákona o autorských právech, zákona o ochranných známkách, zákona o obchodním tajemství nebo jakýchkoli práv třetích stran.

Společnost SolidWorks může (ale nemusí) monitorovat či revidovat všechny oblasti tohoto webového serveru, kam uživatelé přenášejí nebo publikují svá sdělení. Společnost SolidWorks nenese žádnou zodpovědnost za obsah jakýchkoli sdělení bez ohledu na to, zda tato zodpovědnost vyplývá ze zákona
o autorských právech, ochranných známkách, obchodním tajemství, urážkách na cti, ochraně soukromí, pornografii či z jiných předpisů.

Kontrola exportu. Stažením softwaru nebo technických dat a svým přístupem k nim souhlasíte s tím, že daný software ani technická data nebudete importovat, exportovat ani reexportovat, ať už přímo nebo nepřímo (včetně přenosu a odeslání), kromě případů, kdy to je v souladu se všemi platnými zákony, a přijímáte odpovědnost za posouzení všech opatření, která jsou k dosažení takového souladu se zákony nezbytná. Souhlasíte především (nikoli však výhradně) s tím, že nebudete exportovat, reexportovat ani poskytovat software nebo technická data následujícím subjektům: (i) státům Kuba, Irák, Írán, Súdán, Libye, Sýrie, Severní Korea ani jiným státům, na které USA uvalily embargo nebo omezení na zboží, občanům těchto států nebo osobám, které zde mají trvalý pobyt (tento seznam zemí je z března 2003, ale podléhá změnám), (ii) osobám na seznamu Table of Denial Orders vydaném Ministerstvem obchodu USA nebo
na seznamu speciálně určených osob (Specially Designated Nationals) vydaném Ministerstvem financí USA, případně (iii) veškerým fyzickým i právnickým osobám, na které se vztahuje zákaz exportu do
USA, který byl vydán libovolným úřadem vlády USA. Souhlasíte také s tím, že bez souhlasu vlády
USA nebudete stahovat, přenášet, exportovat ani reexportovat produkty, technologie nebo software SolidWorks vašim zákazníkům či prostředníkům v obchodním řetězci, pokud by měly být naše produkty použity při návrhu, vývoji, výrobě, skladování nebo používání řízených střel, chemických či biologických zbraní nebo pro účely jaderného využití.

Platné zákony. Tento webový server podléhá kontrole společnosti SolidWorks se sídlem v Walthamu
ve státě Massachusetts. Společnost SolidWorks nijak nevyjadřuje názor, že materiály na tomto webovém serveru jsou vhodné nebo dostupné pro použití mimo Spojené státy americké a pro přístup z oblastí, kde je jejich obsah nezákonný nebo zakázaný. Osoby, které přistupují k tomuto serveru z jiných jurisdikcí, tak činí na základě vlastní iniciativy a jsou zodpovědné za dodržování příslušných místních zákonů. Veškeré nároky vztahující se k materiálům na této webové stránce se řídí hmotným právem státu Massachusetts s výjimkou zásad, které se týkají kolize právních norem nebo Úmluvou OSN o kontraktech na mezinárodní prodej zboží.

Veškeré spory, které vzniknou v souvislosti s používáním tohoto webového serveru nebo přístupu k němu, řeší příslušný soud státu Massachusetts.