Úvodní stránka compas
Úvodní stránka
Tel: +420 543 216 642
Fax: +420 543 216 642

Smlouva o poskytnutí licence, Online a Předplacených služeb společnosti Dassault Systèmes SolidWorks Corporation

Pravidla a podmínky uvedené dále a případné další podmínky, které představují specifické podmínky týkající se označeného Softwaru nebo Online služeb a jsou zveřejněny na stránkách http://www.3ds.com/terms/ost a jsou začleněny tímto odkazem, představují právní smlouvu („Smlouva“) mezi vámi (ať již fyzickou, nebo právnickou osobou), koncovým uživatelem, a Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, společností z Delaware se sídlem na 175 Wyman Street, Waltham, Massachusetts 02451 USA („DS SolidWorks“), týkající se různých nabídek skládajících se z (i) počítačového softwaru známého pod názvem SOLIDWORKS® a určitého dalšího softwaru licencovaného společností DS SolidWorks (který může zahrnovat mimo jiné řadu produktů pro analýzu SOLIDWORKS Simulation, SOLIDWORKS Composer a řadu produktů SOLIDWORKS pro správu dat ve všech zemích) (dále jen „Software“) nebo (ii) online služeb, tj. online přístupu k nabídce a jejího používání a dalších souvisejících služeb („Online služby“) (úhrnem „Nabídka“) Termín „Nabídka“ zahrnuje a tato pravidla a podmínky se také vztahují na (i) veškeré vyšší verze Nabídky, které můžete čas od času obdržet na základě předplacené služby nebo jiného zajištění podpory, (ii) jakékoli dodatečné doplňkové moduly pro nabídku, které čas od času objednáte a nainstalujete, a (iii) software třetích stran, jako je Adobe® PDF Library, který je součástí nabídky SOLIDWORKS. Nabídku nesmíte instalovat nebo používat na žádném počítači či ji kopírovat, pokud vám k tomu společnost DS SolidWorks nedá právo. Společnost DS SolidWorks vám tímto nabízí nevýhradní právo na přístup nebo stažení a používání v souladu s pravidly a podmínkami uvedenými v této Smlouvě. Podmínky této Smlouvy byste si měli pečlivě pročíst ještě PŘED otevřením kufříku s Nabídkounebo instalací a použitím Nabídky nebo Online služeb. Otevření kufříku obsahujícího Nabídku nebo instalace a používání Nabídky nebo Online služeb bude znamenat váš souhlas s tím, že jste vázáni těmito pravidly a podmínkami. Pokud s těmito pravidly a podmínkami nesouhlasíte, vraťte neprodleně kufřík obsahující Nabídku a doprovodné položky (včetně písemných materiálů) a nechte si vrátit peníze. Toto je licenční smlouva týkající se Nabídky, nikoli smlouva o jejím prodeji.

1.A. Udělení licence a práva na používání. Společnost DS SolidWorks vám uděluje nevýhradní, nepřenosné právo na používání Nabídky a na vytištěnou a/nebo elektronickou dokumentaci pro uživatele („Dokumentace“), která doprovází tuto Nabídku v souladu s touto Smlouvou. Pokud jste zaplatili licenční poplatek za jednu licenci uživatele Nabídky, dovoluje vám tato smlouva používat jednu (1) kopii Nabídky kdykoliv na jakémkoli jednom počítači v zemi, ve které je hlavní sídlo vaší společnosti, nebo pokud některá z vašich poboček zakoupila licenci od prodejce v zemi, ve které se tato pobočka nachází, podle platných zákonů a předpisůza předpokladu, že jste vždy zakoupili Nabídku od prodejce DS SolidWorks nacházejícího se v zemi, ve které se bude tato licence používat. Když změníte počítače, musíte přesunout licenci ze starého počítače na nový/aktualizovaný počítač. Tuto Nabídku smíte přesunout do jiné země s předchozím písemným souhlasem společnosti DS SolidWorks. Takový přesun, pokud je schválen, může podléhat platbě nebo poplatku. Máte-li síťovou verzi licence na Nabídku (pod označením „SNL“), můžete mít kdykoli tolik kopií Nabídky k použití v zemi, kde je licencována, kolik máte licencí (viz část 1.A.b níže). Nabídka se „používá“ v počítači, když je načtena do dočasné paměti (tj. RAM) nebo je přihlášen uživatel. Pokud počet počítačů, na nichž je Nabídka nainstalována, nebo potenciální počet uživatelů Nabídky překročí počet licencí, které jste získali, pak musíte mít nainstalovánu verzi SNL Nabídky, aby se zajistilo, že počet souběžných uživatelů Nabídky nepřekročí počet získaných licencí. Licenční sady obsahující balíčky samostatných modulů (jako SOLIDWORKS Professional) nemohou být samostatně plovoucí (když máte například jednu licenci SOLIDWORKS Professional, Toolbox nelze uvolnit pro jeden počítač a PhotoView 360 pro jiný). V době registrace (viz článek 9 níže) nás musíte informovat o maximálním počtu potenciálních uživatelů Nabídek, které získáváte. Zároveň vám doporučujeme uvést jména všech potenciálních uživatelů, abychom jim mohli zasílat upozornění na chystané aktualizace a další relevantní informace. Budete udržovat přesné a aktuální záznamy o sériových číslech a umístění všech kopií Nabídky, budete dohlížet na používání Nabídky v souladu s podmínkami této Smlouvy a kontrolovat jej a poskytnete kopie takových záznamů společnosti DS SolidWorks na základě jejího přiměřeného požadavku. Používání Online služeb je uděleno v režimu vycházejícím ze jmenovitého uživatele, tj., povoleném pro jednoho uživatele označeného jedinečným uživatelským jménem a heslem pro používání Online služeb z jednoho zařízení v daném okamžiku („Jmenovitý uživatel“). Musíte zajistit, aby uživatelé Online služeb nesdíleli ani nepoužívali stejné uživatelské jméno a heslo. Jmenovitý uživatel může být v případě potřeby nahrazen tak, aby odrážel trvalé změny pracovníků za podmínky, že počet jednotlivců oprávněných používat Online služby nepřekročí maximální počet, která vám byla pro danou Nabídku udělena. Společnosti DS SolidWorks poskytnete na její žádost podepsaný doklad s uvedením (i) počtu Jmenovitých uživatelů, (ii) typu použití Nabídek a (iii) a míst a typů systémů, na kterých jsou Online služby provozovány, případně na nichž jste instalovali Nabídky. Společnost DS SolidWorks vám může za účelem určení vašeho používání poskytnout jeden nebo více obslužných programů, které budou buď obsaženy v Nabídce, nebo dodány samostatně, pro účely analýzy přístupových práv a využití. V takovém případě poskytnete případné neupravené a nezměněné výstupní soubory a/nebo sestavy vzniklé z provozu takového obslužného programu nebo programů společně s podepsaným prohlášením, že tento soubor nebo soubory vyjadřují skutečné používání Nabídky. Jste odpovědní za implementaci všech přiměřených prostředků pro monitorování svého dodržování podmínek této Smlouvy.

Jestliže jste zaplatili za licenci SNL verze Nabídky nebo používáte SOLIDWORKS PDM Standard nebo Professional, budou se na vaši licenci vztahovat následující podmínky:

a. SNL verze Nabídky musí být instalována na síťovém serveru s hardwarovým zámkem a zabudovaným softwarovým bezpečnostním mechanismem, který umožní, aby se vždy používal najednou jen takový počet licencí, který jste získali. Čas od času mohou být k síťové licenci přidávány další licence tak, jak se dokupují.

b. Síť smí obsahovat licence SNL používané v různých zemích, pokud jsou příslušené licence SNL licencovány pro zemi, v níž se používají, tedy, podle platných zákonů a předpisů, požadovaný počet licencí SNL určený k použití v určité zemi musí být získán od prodejce společnosti DS SolidWorks v této zemi. Například: Licence SNL spravované a instalované na serveru ve Spojených státech amerických smí používat jedna osoba v Brazílii a jedna osoba v Mexiku, byla-li jedna licence SNL získána v Brazílii a druhá licence SNL byla získána v Mexiku. Pokud se však server, na němž je licence SNL instalována, nachází v jiné zemi než v té, pro niž byla vydána licence SNL, měli byste o tom informovat prodejce společnosti DS SolidWorks v době objednávky tak, aby bylo možné licence SNL správně přidělit.

c. Navíc síť, na které je instalována síťová licence verze SNL, může distribuovat licence pouze mezi klientskými počítači stejného právního subjektu nebo skupiny, která se nachází na stejném globálním území jako server. (Pro tyto účely uvažuje společnost DS SolidWorks se třemi globálními územími: Západní polokoule, Evropa/Blízký východ/Afrika a zbývající části Asie/Austrálie). Například: Všechny licence používané na serveru umístěném na Západní polokouli musejí být licencovány pro země na Západní polokouli. Bez ohledu na umístění serveru musíte vždy dodržovat zákony pro kontrolu exportu Spojených států Spojeného království.

d. S ohledem na podčásti (a) až (c) výše se licencí SOLIDWORKS PDM Standard nebo Professional týká pouze podčást (a). Další pravidla a podmínky platné pro licence SOLIDWORKS PDM Standard nebo Professional jsou stanoveny v části 1.D níže.

Při práci se softwarem Adobe® PDF můžete do elektronických dokumentů vkládat kopie typu písma za účelem tisku, zobrazení nebo úprav těchto dokumentů. Pokud se typ písma, který používáte, nachází v seznamu „Licensed for Editable Embedding“ (Licencovaný pro vkládání pro potřeby editace) na webové stránce společnosti Adobe http://www.adobe.com/type/browser/legal/embeddingeula.html, můžete rovněž vkládat kopie typu písma pro další účely editace elektronických dokumentů. Tato licenční smlouva nezahrnuje ani neopravňuje k žádným jiným právům pro vkládání typů písma. Je-li Nabídka trvale nainstalována na pevném disku nebo jiném paměťovém zařízení počítače (jiném než síťový server), poté osoba používající daný počítač může rovněž používat Nabídku na přenosném nebo domácím počítači, zatímco se originální kopie nepoužívá, a to za předpokladu, že pro Nabídku jsou aktivní předplatitelské služby (tak, jak je popsáno v této Smlouvě).

1.B. Doplňující podmínky licence pro eDrawings® Professional. Software SOLIDWORKS® eDrawings Professional je nástroj pro spolupráci. Software SOLIDWORKS eDrawings Professional vám tedy umožňuje a společnost DS SolidWorks vám uděluje licenci na tvorbu kopií části SOLIDWORKS eDrawings Professional se soubory modelů, které jste vytvořili, a dodání těchto souborů třetím stranám, se kterými spolupracujete za účelem kromě jiného zobrazení, přidání popisů a změření modelů.

1.C. Doplňující podmínky licence pro Workgroup PDM. Každá licence na produkt SOLIDWORKS Workgroup PDM nebo Workgroup PDM Contributor (klientská licence) obsahuje oprávnění instalovat úschovnu Workgroup PDM na neomezený počet serverů podle vašeho uvážení. Pro každou úschovnu Workgroup PDM, kterou chcete aktivovat s aplikací Workgroup PDM Viewer, je třeba samostatná licence Workgroup PDM Viewer.

1.D. Doplňující podmínky licence pro SOLIDWORKS PDM Standard nebo Professional. (a) Společnost DS SolidWorks poskytuje licenci softwaru SOLIDWORKS PDM Professional na základě modelu CAL (licence pro servery a klientský přístup) a modelu Per Processor (licence vydávaná pro procesor) pro Microsoft® SQL Server™ 2008 R2 a předchozí verze, nebo na základě modelu Per Core (licence vydávaná pro jádro) pro SQL Server 2014 a novější verze. Software SOLIDWORKS PDM Standard nebo Professional smíte používat v síti nebo v jiném prostředí zahrnujícím více stanic, pokud máte jednu (1) licenci na každého uživatele souběžně připojeného k databázi či archivačnímu serveru SOLIDWORKS PDM Standard či Professional (a pouze v případě licencí k produktu SOLIDWORKS PDM Professional k webovému serveru SOLIDWORKS PDM Professional). Runtime licence pro omezené použití Nabídky SQL Server 2014 Standard Edition obsahuje jiná ustanovení týkající se souběžného použití. Podmínky licence SQL Server 2014 Express Edition a podmínky runtime licence Nabídky pro omezené použití SQL Server 2014 Standard Edition jsou dodávány s objednávkou softwaru SOLIDWORKS PDM Standard či SOLIDWORKS PDM Professional a jsou zde uvedeny pro vaši informaci. (b) SOLIDWORKS PDM Professional obsahuje vestavěné softwarové programy poskytované společností Oracle Corporation a jejími přidruženými společnostmi („Oracle“) („Programy Oracle“), a bez ohledu na ustanovení části 1 výše si společnost Oracle nebo poskytovatel(é) jejích licencí zachovávají veškerá vlastnická práva a práva na ochranu duševního vlastnictví k Programům Oracle a každá z nich je třetí stranou oprávněnou k převzetí plnění z této Smlouvy. Programy Oracle podléhají omezené licenci, lze je používat pouze s jejich přiřazeným balíčkem aplikací a vy je nemůžete upravovat. Některé Programy Oracle mohou obsahovat zdrojový kód, který společnost Oracle může poskytovat v rámci standardní dodávky těchto programů, a takový kód se bude řídit podmínkami této Smlouvy. (c) Technologie třetích stran, která může být vhodná nebo nezbytná pro použití s některými Programy Oracle, je specifikována v dokumentaci aplikačního programu nebo na ni společnost DS SolidWorks upozorňuje jiným způsobem, přičemž licence na tuto technologii je vám poskytována pouze pro použití s balíčkem aplikací za podmínek licenční smlouvy třetích stran, jež je specifikována v dokumentaci balíčku aplikací nebo na ni společnost DS SolidWorks upozorňuje jiným způsobem, a nikoli za podmínek této Smlouvy. (d) Souhlasíte s tím, že (i) povolíte společnosti DS SolidWorks audit vašeho použití Programů Oracle, (ii) v průběhu takového auditu poskytnete společnosti DS SolidWorks přiměřenou pomoc a přístup k informacím a (iii) povolíte společnosti DS SolidWorks nahlášení výsledků tohoto auditu společnosti Oracle nebo postoupení práva společnosti DS SolidWorks na společnost Oracle k provedení auditu (bez toho, že by společnosti Oracle vznikla jakákoli povinnost nebo závazek uhradit vám nebo společnosti DS SolidWorks náklady vzniklé v důsledku auditu). (e) Berete na vědomí, že produkt SOLIDWORKS PDM Professional obsahuje software a technická data podléhající zákonům Spojených států amerických a Spojeného království týkajícím se kontroly exportu zboží, a souhlasíte, že nebudete přímo ani nepřímo exportovat, nebo reexportovat software SOLIDWORKS PDM Professional, tedy přesouvat SOLIDWORKS PDM Professional ze země, kde jste k němu poprvé získali licenci, bez příslušných licencí Spojených států nebo cizích vlád a bez písemného souhlasu společnosti DS SolidWorks a poskytovatelů jejích licencí.

1.E. Další podmínky pro Online služby.

a. Společnost bude poskytovat Online služby v souladu s aktuálně platnou smlouvou o úrovni služeb, jak je zveřejněna na www.3ds.com/terms/sla („smlouva o úrovni služeb“).

b. Všechny údaje („Údaje“) poskytnuté vámi nebo oprávněnými uživateli společnosti DS SolidWorks prostřednictvím používání Online služeb včetně libovolného druhu informací týkajících se jednotlivce, o kterém jsou shromažďovány informace, které by mohly jednotlivě nebo společně s ostatními informacemi o daném jednotlivci vést k přímé nebo nepřímé identifikaci daného jednotlivce („Osobní údaje“, zůstanou vaším výhradním vlastnictvím nebo vlastnictvím oprávněných uživatelů, kteří tyto Údaje poskytli. Budete mít výhradní odpovědnost za správnost, kvalitu, integritu, zákonnost, spolehlivost, vhodnost všech Údajů a získání autorských práv k nim. Podle pravidel a podmínek této Smlouvy udělujete společnosti DS SolidWorks nevýhradní licenci na používání, kopírování, ukládání a přenášení Zákaznických dat v rozsahu, který je přiměřeně nezbytný k zajištění a udržení Online služeb. Potvrzuji a souhlasím s tím, že zaměstnanci společnosti DS SolidWorks a její subdodavatelé včetně společnosti DS SolidWorks a jejích přidružených společností mohou získávat přístup k vašim Údajům v souvislosti s plněním této Smlouvy. Ochráníte společnost DS SolidWorks a její přidružené společnosti před všemi nároky třetích osob vyplývajících nebo souvisejících s (i) vaším používáním Online služeb v rozporu s platnými zákony nebo předpisy, (ii) porušením, narušením nebo zcizením práv třetích osob vyplývajících z Údajů. Kromě toho zaplatíte všechny náklady, škody a výdaje (včetně přiměřených nákladů na právní zastoupení), které budou vůči společnosti DS SolidWorks nařízeny příslušným soudem nebo dohodnuty ve vámi podepsané písemné smlouvě vyplývající z daného nároku, a to za podmínky, že (i) vám společnost DS SolidWorks neprodleně zašle písemné oznámení o daném nároku a (ii) a že vám společnost DS SolidWorks přenechá výhradní kontrolu nad obhajobou nároku a všemi souvisejícími jednáními o vyřešení a poskytne vám přiměřenou spolupráci při obhajobě a vyřešení nároku.

c. Úložiště dat. Společnost DS SolidWorks vám bude jako součásti Online služeb po dobu jejich trvání poskytovat úložiště vašich Údajů, a to v rámci omezení velikosti úložiště definovaného v příslušných Specifických podmínkách nabídky (SPN). Pokud tato omezení úložiště překročíte, musíte tuto situaci napravit do patnácti (15) dnů od doručení oznámení od společnosti DS SolidWorks, a to objednáním dodatečné úložné kapacity nebo zmenšením velikosti uložených Údajů.

d. Ochrana soukromých údajů. Jste správcem osobních údajů („Správce osobních údajů“), protože určujete účel a prostředky zpracování libovolné činnosti nebo souboru činností (mimo jiné včetně shromažďování, organizování, úprav, vymazání, ukládání, používání, zaznamenávání, vzájemného propojení, nahlížení, předávání a převodu svých Osobních údajů a je převážně na vás, abyste dodržovali všechny platné zákonné předpisy týkající se ochrany osobních údajů. Potvrzujete a souhlasíte s tím, že jste a zůstanete po celou dobu Správcem osobních údajů, a proto budete odpovědní za dodržování všech platných zákonů o ochraně osobních údajů a všech dalších předpisů, které se mohou vztahovat na zpracování vašich Osobních údajů, mimo jiné včetně (i) převodu Osobních údajů, (ii) informací o jednotlivcích, jejichž Osobní údaje jsou shromažďovány a používány, a (iii) přístupu, úpravách a odstranění práv těchto jednotlivců.

e. Zabezpečení. Společnost DS SolidWorks vynaloží komerčně přiměřené úsilí na zavedení bezpečnostních postupů pro Online služby a vaše Údaje, které odpovídají oborovým normám pro podobné služby.

f. Důvěrnost. Důvěrné informace znamenají neveřejné informace důvěrné povahy, které, pokud jsou předány písemně, jsou jasně označeny omezujícím označením, např. „Důvěrné“. Důvěrné informace nezahrnují nápady a myšlenky vzniklé u jednotlivců, kteří přišli do styku s Důvěrnými informacemi. Během doby, kdy budou poskytovány Online služby, a po dobu jednoho (1) roku od jejich ukončení nebo uplynutí jejich doby platnosti, se vy a společnost DS SolidWorks jednotlivě zavazujete chránit Důvěrné informace druhé strany, které jste obdrželi v souvislosti s těmito Online službami, a to s vynaložením stejné míry péče, kterou byste vy nebo společnost DS SolidWorks vynaložili ve vztahu ke svým vlastním důvěrným informacím podobné povahy tak, aby nedošlo k předání, zveřejnění nebo šíření těchto Důvěrných informací. Společnost DS SolidWorks je oprávněna předat vaše Důvěrné informace třetím osobám, které uzavřely se společností DS SolidWorks odpovídající smlouvu o důvěrnosti v rozsahu nezbytném k poskytování Online služeb. Povinnost důvěrnosti se nebude vztahovat na informace, které: (i) již jsou majetkem přijímající strany bez vzniku povinnosti důvěrnosti v okamžiku přijetí těchto informací od poskytující strany; (ii) byly nezávisle vypracovány přijímající stranou bez odkazu na Důvěrné informace poskytující strany; (iii) jsou nebo se stanou veřejně dostupnými jinak než porušením této Smlouvy; (iv) byly přijímající stranou řádně přijaty od třetí osoby, aniž by tím došlo k porušení povinnosti důvěrnosti; (v) byly poskytující stranou s jejím písemným souhlasem uvolněny k poskytnutí; nebo (vi) jejichž poskytují je požadováno na základě soudního nebo správního rozhodnutí za podmínky, že přijímající strana o tom neprodleně informuje poskytující stranu a přiměřeně s poskytující stranou spolupracuje na omezení předání informací a použití příslušných informací na základě daného rozhodnutí. Vaším výhradním prostředkem nápravy a jedinou odpovědností společnosti DS SolidWorks za případné porušení povinností důvěrnosti ze strany DS SolidWorks podle tohoto bodu je ukončení této Smlouvy.

g. Obsah třetích stran. Společnost DS SolidWorks neprovádí kontrolu ani nepřebírá žádnou odpovědnost za váš obsah nebo obsah třetích osob, který je poskytnut nebo zveřejněn prostřednictvím Online služeb.

1.F. Bezpečnostní mechanismy. Společnost DS SolidWorks a její přidružené společnosti podnikají veškeré právní kroky k odstranění pirátství jejich softwarových produktů. V této souvislosti může Nabídka obsahovat bezpečnostní mechanismus, který dokáže detekovat instalaci nebo použití nelegálních kopií Nabídky a shromáždit a přenést data o těchto nelegálních kopiích. Shromážděná data nebudou obsahovat žádná zákaznická data vytvořená pomocí Nabídky. Používáním Nabídky vyjadřujete svůj souhlas s touto detekcí a shromažďováním dat a také s jejich přenosem a použitím v případě, že je detekována nelegální kopie. Společnost DS SolidWorks si také vyhrazuje právo používat hardwarový zámek, licenční administrátorský software a/nebo licenční autorizační klíč pro kontrolu přístupu k Nabídce. Nesmíte činit žádné kroky, abyste obešli nebo překonali účel takových opatření. Používání jakékoli Nabídky bez požadovaného zámku nebo autorizačního klíče poskytnutého společností DS SolidWorks je zakázáno.

1.G. Internetové nástroje a služby. Čas od času může licence nebo základní předplacená služba pro uživatele Nabídky zahrnovat integraci s přístupem k určitým internetovým nástrojům a službám vytvořeným společností DS SolidWorks. Základní úroveň použití může být k dispozici pro každou licenci bez nutnosti poplatku navíc, avšak při rozsáhlejším využívání za další poplatek. Další podrobnosti viz popis internetových nástrojů obsažených v Nabídce nebo na naší webové stránce www.solidworks.com. Vaše použití internetových nástrojů a služeb rovněž podléhá Podmínkám použití příslušných nástrojů a služeb. Můžete je najít na stránce http://www.solidworks.com/sw/termsofuse.html a zde jsou uvedeny pro vaši informaci. Při poskytování bez poplatku navíc jsou tyto nástroje a služby zdarma a mohou být kdykoli modifikovány a/nebo odstraněny.

2. Vlastnictví Nabídky a omezení jejího kopírování. Společnost DS SolidWorks a poskytovatelé jejích licencí vlastní a zachovávají si veškerou ochranu autorských práv, obchodního tajemství a jiných vlastnických práv k Nabídce a Dokumentaci. NABÍDKA A DOKUMENTACE JSOU CHRÁNĚNY ZÁKONY NA OCHRANU AUTORSKÝCH PRÁV A JINÝMI ZÁKONY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Každý poskytovatel licence DS SolidWorks je třetí stranou oprávněnou k převzetí plnění z této Smlouvy. Dostane se vám pouze takových práv, která jsou konkrétně uvedena v této Smlouvě. Nabídku smíte kopírovat do jakékoli strojově čitelné podoby pro účely zálohování a v rámci licenčních omezení článku 1. Z Nabídky nebo Dokumentace nesmíte odstranit žádnou ochranu autorského práva nebo jinou doložku týkající se vlastnického práva nebo doložku o zřeknutí se práv a na všech kopiích Nabídky vytvořených v souladu s touto Smlouvou budete reprodukovat všechny takové doložky práv a zřeknutí se práv.

3. Jiná omezení použití. Tato Smlouva je důkazem, že můžete uplatňovat licenční práva podle ní přiznaná, a musíte si ji uchovat. S výjimkou práv udělených v článku 1 nesmíte žádnou část Nabídky používat odděleně nebo nezávisle na Nabídce (například software Microsoft SQL Server lze používat pouze s ostatní Nabídkou SOLIDWORKS PDM Standard nebo Professional, ze předpokladu, že se jedná o Nabídku v rámci modelu Server + CAL nebo modelu Per Processor – licence vydávaná pro procesor) a jinak než pro vaše obvyklé obchodní účely a používání Nabídky nesmíte zpřístupnit žádné třetí straně (jiné než je třetí strana vyžadující přístup k Nabídce SOLIDWORKS PDM Standard nebo Professional prostřednictvím webového klienta nebo přímo prostřednictvím VPN). V důsledku toho nesmíte prodat, poskytnout licenci, poskytnout dílčí licenci, postoupit, přenést, udělit leasing nebo pronajímat (včetně prostřednictvím časového sdílení) Nabídku nebo právo na přístup a užívání udělené touto Smlouvou. Nabídku ani Dokumentaci nesmíte používat za účelem vývoje aplikací pro distribuci třetím stranám, pokud nejste členem partnerského programu SOLIDWORKS Partner Program s dobrou pověstí nebo se společností DS SolidWorks nemáte uzavřenou smlouvu pro takové použití či distribuci. Není povoleno instalovat nebo používat tuto Nabídku na internetu zejména v souvislosti s webovou hostitelskou nebo podobnou službou, ani poskytnout z vašeho počítače tuto Nabídku třetím stranám přes internet nebo jiným způsobem. Nabídku nesmíte nijak upravovat ani z ní vytvářet díla odvozená, ani vytvářet kompilace nebo kolektivní díla zahrnující Nabídku. Navíc nesmíte za účelem konkurování společnosti DS SolidWorks tuto Nabídku analyzovat, využívat na ní postupy zpětného inženýrství, dekompilovat, rozkládat ani se jinak pokoušet o zjištění jeho zdrojového kódu, s výjimkou povolení daného platnými zákony, protože obsahuje obchodní tajemství (jako je například struktura, uspořádání a kód Nabídky) společnosti DS SolidWorks a poskytovatelů jejích licencí.

4. Předplatitelské služby. Pokud získáte předplatitelské služby od prodejce pro Nabídku, kterou jste licencovali podle této Smlouvy zaplacením příslušného poplatku, prodejce vám pro tuto kopii poskytne: online přístup k webovým stránkám s možností stahování nejnovějších aktualizací Nabídky, všechny hlavní inovované verze Nabídky vydané v době platnosti předplatitelských služeb a telefonickou podporu. Předplatitelská služba je automaticky zahrnuta v každé Nabídce objednané na základě roční nebo čtvrtletní licence a v Online službách a nelze ji ukončit samostatně. Společnost DS SolidWorks může čas od času znovu distribuovat součásti softwaru Microsoft v rámci aktualizace Nabídky. Máte oprávnění k těmto komponentům Microsoft a záruku v případě, že je nainstalujete, pouze vlastníte-li platnou licencovanou kopii na produkty Microsoft, jichž se tyto komponenty týkají. Lhůta platnosti této služby činí jeden (1) rok. Služby mohou být každý rok obnoveny, a to platbou příslušného poplatku za obnovení. Nabídka, která je dodána jako aktualizace předchozí verze licencované Nabídky, musí nahradit předchozí verzi – žádná další licence nebude udělena. Smíte instalovat pouze takový počet aktualizací, který je roven počtu poplatků za předplatitelské služby, které jste zaplatili. Zásady služeb podpory platné pro Online služby jsou podrobně uvedeny na webové stránce www.3ds.com/terms/support-policies na dobu platnosti služby, tj., jeden (1) rok. Podléhají změně, avšak případné změny nezačnou platit dříve než od začátku bezprostředně následujícího období Služeb podpory.

5. Zásady ochrany osobních údajů. Za účelem získání Nabídky bude pravděpodobně třeba, abyste společnosti DS SolidWorks poskytli některé informace o své osobě, zejména své jméno a e-mailovou adresu. Společnost DS SolidWorks se může během instalace rovněž dotazovat vašeho počítače za účelem stanovení informací, zejména zda máte nainstalován produkt SOLIDWORKS nebo jiné produkty společnosti Dassault Systèmes a jaké jsou vlastnosti počítače, na němž budete Nabídku používat, jako je například grafická karta nebo operační systém. V rámci podmínek pro stahování a používání Nabídky rovněž vyjadřujete svůj souhlas se zásadami ochrany osobních údajů společnosti DS SolidWorks ve znění uvedeném na adrese http://www.solidworks.com/sw/privacypolicy.htm, které může být čas od času upraveno. Informace shromážděné společností DS SolidWorks ve spojení s registrací Nabídky mohou být uloženy a zpracovány ve Spojených státech amerických nebo v jiných zemích, ve kterých mají společnost DS SolidWorks, její přidružené společnosti nebo její agenti pobočky. V souladu s tímto ustanovením vyjadřujete svým používáním Nabídky souhlas s přenosem uvedených informací mimo vaši zemi.

6. Doba platnosti. Tato Smlouva zůstává platná a účinná, dokud nebude ukončena tak, jak je uvedeno níže, nebo při uplynutí její doby platnosti takto: (i) u Nabídek poskytovaných na základě termínovaných licencí udělených podle této Smlouvy do doby uplynutí platnosti všech takových licencí, nebo (ii) u Online služeb uplynutím smluvního období, pro které jsou Online služby na základě této Smlouvy objednány, případně uplynutím doby platnosti předplatného, které jste za Nabídku zaplatili. Společnost DS SolidWorks může ukončit licenci a/nebo Nabídku udělenou v tomto dokumentu s okamžitou platností tím, že vás o tom písemně vyrozumí, (i) v odůvodněném případě, zejména pro porušení jakéhokoli ustanovení článku 1, 2 nebo 3 této Smlouvy, nebo (ii) pokud porušíte jakékoli ustanovení této Smlouvy a neprovedete nápravu tohoto porušení do patnácti (15) dnů od jeho oznámení. Online služby můžete ukončit, pokud společnost DS SolidWorks nebude poskytovat Online služby v souladu s příslušnou Smlouvou o úrovni služeb a toto neplnění nebude napraveno do třiceti (30) dnů od doručení písemného oznámení.

Vy nebo společnost DS SolidWorks můžete ukončit libovolné Online služby zasláním výpovědi druhé straně nejméně třicet (30) dnů před datem prodloužení Online služeb. Pokud tato výpověď zaslána nebude, budou Online služby automaticky prodlouženy a bude se na ně vztahovat aktuálně platná Smlouva o úrovni služeb. Společnost DS SolidWorks může Online služby kdykoli změnit nebo je upravit. Společnost DS SolidWorks neprovede během doby platnosti Nabídky zásadní omezení Online služeb. Žádné ustanovení tohoto odstavce nezavazuje společnost DS SolidWorks k tomu, aby pokračovala v poskytování libovolné části Online služeb, pokud by to mělo za následek porušení práv třetích osob nebo platných zákonů ze strany společnosti DS SolidWorks.

Po ukončení práva na přístup k Nabídce a její používání uděleného podle této Smlouvy přestanete bez prodlení používat a vrátíte společnosti DS SolidWorks všechny kopie Nabídky a Dokumentaci, na kterou se toto právo vztahuje, nebo je zničíte, a to podle pokynů společnosti DS SolidWorks, a nebudete mít nadále přístup k Online službám a předplacené službě. Pokud ukončíte Online služby kvůli nedodržení Smlouvy o úrovni služeb ze strany společnosti DS SolidWorks, vrátí vám společnost DS SolidWorks k datu ukončení všechny předem zaplacené, avšak nevyužité pravidelné poplatky. Toto vrácení peněz představuje jedinou odpovědnost společnosti DS SolidWorks a vaši jedinou nápravu v případě neplnění Online služeb ze strany společnosti DS Solid Works.

Ustanovení článků 1E.b, 1E.d., 1E.e., 1E.f., 1F, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11 a 12 této Smlouvy zůstanou v platnosti i po jakémkoli ukončení této Smlouvy.

7. Odpovědnost za výběr a použití Nabídky. Vaší odpovědností je dohlížet na použití Nabídky a jejích výstupů, spravovat je a řídit a zároveň máte tyto povinnosti (výčet není omezen): (1) výběr Nabídky za účelem dosažení zamýšlených výsledků, (2) určení vhodných způsobů použití Nabídky a jejích výstupů ve vašem oboru, (3) stanovení přiměřených nezávislých postupů pro testování přesnosti Nabídky i všech jejích výstupů a (4) stanovení adekvátních metod zálohování pro účely prevence ztráty dat v případě funkční poruchy Nabídky. Tato Nabídka je nástroj, který má být používán pouze vyškolenými odborníky. Není náhradou profesionálního úsudku nebo nezávislého testování fyzických prototypů na napětí, bezpečnost a funkčnost produktu; jste výhradně odpovědní za veškeré výsledky získané při používání Nabídky. Ani Nabídka, ani žádné její komponenty nejsou určeny k použití v návrhu nebo provozu jaderných zařízení, systémů na podporu života, letadel nebo jiných činností, kde by selhání Nabídky nebo těchto komponentů či obojího mohlo vést ke smrti, zranění osob nebo vážným fyzickým škodám či poškození životního prostředí.

Pozor: Určitý obsah, například svorky poskytnuté v produktu SOLIDWORKS Toolbox, představují pouze přibližné verze a nemusejí být vhodné pro všechna použití.

8. Omezená záruka, výjimky a zřeknutí se odpovědnosti, odškodnění týkající se duševního vlastnictví

a. Omezená záruka. Společnost DS SolidWorks zaručuje, že Nabídky nebudou vykazovat vady materiálů a provedení a budou mít výkon ve významné míře v souladu s Dokumentací po dobu devadesáti (90) dnů od data, kdy jste je přijali. Společnost DS SolidWorks rovněž zaručuje, že veškeré služby, které čas od času poskytuje, budou prováděny odborným způsobem v souladu s přiměřenou komerční praxí. Společnost DS SolidWorks nezaručuje, že Nabídka nebo služba splní vaše požadavky, že provoz Nabídky bude nepřerušený nebo bezchybný nebo že jakýkoli internetový nástroj nebo služba budou naprosto bezpečné. Celkovou odpovědností společnosti DS SolidWorks a vaší jedinou nápravou podle této záruky bude vynaložení přiměřeného úsilí pro opravu nebo výměnu neshodných médií či Softwaru nebo opětovné provedení služby. Pokud takové úsilí selže, společnost DS SolidWorks nebo distributor společnosti DS SolidWorks (i) vám vrátí hodnotu vámi zaplacené ceny Softwaru poté, co jste vrátili nevyhovující Software a kopii potvrzení o zaplacení, nebo vám vrátí peníze zaplacené za službu, podle toho, co přichází v úvahu, nebo (ii) poskytne takovou jinou nápravu, která může být požadována podle zákona. Záruční doba na náhradní Software platí po zbývající období původní záruční doby nebo v délce třiceti (30) dnů od data, kdy jste Software přijali, přičemž platí delší z nich.

b. Výjimky. Omezená záruka společnosti DS SolidWorks je neplatná, pokud došlo k porušení záruky v důsledku (i) nehody, narušení, zneužití nebo zanedbání ve vztahu k Softwaru, (ii) činů nebo opomenutí jiného subjektu než DS SolidWorks, (iii) kombinace Softwaru s produkty, materiálem či softwarem neposkytovanými společností DS SolidWorks nebo nedoporučenými pro použití v kombinaci se Softwarem nebo (iv) vašeho opomenutí zahrnout a využívat všechny aktualizace Softwaru, které jsou k dispozici od společnosti DS SolidWorks.

c. Omezení záruk. Výslovná záruka uvedená v tomto článku 8 je jedinou zárukou udělenou společností DS SolidWorks s ohledem na Nabídku a Dokumentaci poskytnutou podle této Smlouvy a každou čas od času poskytnutou službu. V maximálním rozsahu povoleném platným zákonem společnost DS SolidWorks a poskytovatelé jejích licencí, zejména společnost Adobe, neposkytují žádné jiné záruky, výslovné či předpokládané ani zvykové nebo na obchodní využití, a zvláště se zříkají záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušení práv. Po uplynutí jednoho roku ode dne údajného nedodržení záručních podmínek nemůžete v žádném případě podávat reklamace, žaloby ani iniciovat soudní řízení na základě záruky uvedené v tomto článku 8.

d. Omezení odpovědnosti. Uznáváte, že cena zaplacená za licenci nebo právo na přístup a používání této Nabídky může být ve výrazném nepoměru k hodnotě produktů, které budou navrženy, uloženy, spravovány nebo distribuovány v souvislosti s Nabídkou. Pro výslovný účel omezení odpovědnosti společnosti DS SolidWorks a poskytovatelů jejích licencí a v rozsahu, jenž přiměřeně odpovídá komerční hodnotě transakce, souhlasíte s následujícími omezeními odpovědnosti společnosti DS SolidWorks a poskytovatelů jejích licencí. S výjimkou požadavků místních zákonů odpovědnost společnosti SolidWorks a poskytovatelů jejích licencí, ať na základě smlouvy, občanskoprávního deliktu (včetně nedbalosti) nebo jinak, vyplývající nebo vzniklá v souvislosti s Nabídkou nebo Dokumentací dodanou podle této Smlouvy a jakoukoli čas od času dodanou službou nepřesáhne poplatek, který jste za danou Nabídku zaplatili za období posledních dvanácti (12) měsíců před vznikem příčiny jednání, na jehož základě vznikla daná odpovědnost. V žádném případě nebudou společnost DS SolidWorks nebo poskytovatelé jejích licencí odpovědní za přímou, speciální, nepřímou, vedlejší, represivní náhradu škody či náhradu následné škody (zejména škody vzniklé v důsledku výpadku používání, ztráty dat, ztráty zisků, ztráty pověsti nebo ztráty obchodů) vzniklé z důvodu nebo ve spojení s použitím nebo neschopností používat Nabídku či Dokumentaci dodanou podle této Smlouvy a jakoukoli čas od času dodanou službu, i když společnost DS SolidWorks nebo poskytovatelé jejích licencí byli na možnost takových škod upozorněni. Některá z výše uvedených omezení však v některých jurisdikcích nemusí platit. Případná právní žaloba proti společnosti DS SolidWorks musí být v maximálním rozsahu povoleném platnými zákony podána u příslušného soudu do dvou (2) let od vzniku příčiny příslušné žaloby.

e. Odškodnění týkající se duševního vlastnictví. Společnost DS SolidWorks vás ochrání před všemi nároky vznesenými třetí osobou kvůli tomu, že Nabídka dodaná podle této Smlouvy porušuje autorská práva v libovolné zemi nebo patent Spojených států, Japonska nebo členského státu Evropské patentové organizace, a zaplatí všechny náklady, škody a výdaje (včetně přiměřených nákladů na právní zastoupení), které budou vůči společnosti DS SolidWorks pravomocně nařízeny příslušným soudem nebo dohodnuty v písemné smlouvě vyplývající z daného nároku a podepsané společností DS SolidWorks, a to za podmínky, že (i) společnosti DS SolidWorks neprodleně zašlete písemné oznámení o daném nároku a (ii) a že zákazník přenechá společnosti DS SolidWorks výhradní kontrolu nad obhajobou nároku a všemi souvisejícími jednáními o vyřešení a poskytne přiměřenou spolupráci při obhajobě a vyřešení nároku.

Pokud je takový nárok vznesen nebo pokud je dle odůvodněného názoru společnosti DS SolidWorks pravděpodobné, že se Nabídka stane předmětem takového nároku (nebo je pravděpodobné, že bude podán), může společnost DS SolidWorks na své náklady buď zajistit právo na to, abyste mohli pokračovat v používání příslušné Nabídky, změnit ji tak, aby neporušovala práva, nebo ji nahradit jiným program s rovnocennou funkčností. Pokud žádná z výše uvedených možností není dle přiměřeného úsudku společnosti DS SolidWorks dostupná, může společnost DS SolidWorks ukončit licence na Nabídku a/nebo ukončit Online služby. U trvalých licencí vám společnost DS SolidWorks dle vašeho výběru buď vrátí částku nebo poskytne kredit ve výši rovnající se odpovídajícímu jednorázovému poplatku uhrazenému za licence, odepisovanému rovnoměrně po dobu tří (3) let po vrácení nebo zničení všech kopií dotčené Nabídky, které potvrdí jeden z vašich zástupců. U Online služeb nebo licencí, které nejsou trvalé, vrátí společnost DS SolidWorks všechny předplacené, avšak nevyužité poplatky zaplacené podle této Smlouvy za dotčené Online služby nebo licence.

Společnost DS SolidWorks není povinna vás ochránit nebo odškodnit za nároky související s (i) úpravami Nabídky libovolnou osobou kromě společnosti DS SolidWorks, (ii) používáním jedné nebo více Nabídek ve spojení s jiným hardwarem, daty nebo programy, které jsou specifikovány společností DS SolidWorks, nebo (iii) používáním jiných oprav nebo verzí než těch nejaktuálnějších.

Tato část 8.e uvádí celou odpovědnost společnosti DS SolidWorks a vaši výhradní nápravu za veškeré nároky nebo porušení práv duševního vlastnictví.

9. Funkce vypnutí. Berete na vědomí a souhlasíte, že Nabídka obsahuje automatickou funkci vypnutí („Funkce vypnutí“), která, pokud se aktivuje, způsobí, že Nabídku nebude možné provozovat. Funkce vypnutí se automaticky aktivuje třicet (30) dnů po instalaci Nabídky, pokud se nezadá přístupový kód, který deaktivuje Funkci vypnutí („Platná licence“). Chcete-li získat Platnou licenci, je nutné se zaregistrovat u společnosti DS SolidWorks, a to elektronicky poskytnutím informací požadovaných v průběhu procesu instalace. Po obdržení registračních informací vám společnost DS SolidWorks vydá Platnou licenci.

10. Pravidla exportu. Export Nabídky a Dokumentace pro vás podléhá všem platným zákonům a předpisům daných zemí na export a reexport, mimo jiné včetně zákonů Spojených států nebo Spojeného království na kontrolu exportu. Pokud nebudou získána potřebná oprávnění, povolení a souhlasy, společnost DS SolidWorks poskytovatelé jejích licencí nebudou mít vůči vám žádnou odpovědnost. Pokud tento export nebo reexport vyžadují vývozní povolení nebo jiný vládní souhlas, nebudete Nabídku přímo ani nepřímo exportovat ani reexportovat, pokud nejdříve nezískáte toto povolení nebo souhlas. Tímto se společnosti DS SolidWorks zaručujete, že žádné Nabídky objednané podle této Smlouvy nebudou použity v rozporu s platnými zákony o vývozu včetně výroby nukleárních, chemických, biologických zbraní nebo systému dopravy řízených střel a nebudou poskytnuty jakékoliv zemi, společnosti nebo osobě, na něž se vztahují zákony o zákazu exportu v jakékoliv zemi. Berete na vědomí, že vaše Údaje mohou být předány do jiné země nebo v ní uloženy. Zavazujete se, že se zdržíte zpracování, ukládání a odesílání informací nebo údajů a do svého prostředí pro sdílení údajů, jejichž export je kontrolován, regulován nebo se na něj vztahuje povolení nebo licence podle libovolného platného zákonu nebo předpisu, a zajistíte, aby se toho zdrželi i všichni uživatelé. Budete považováni za vývozce vašich Údajů. Pokud tato ustanovení porušíte, společnost DS SolidWorks může ukončit tuto Smlouvu a všechny licence a přístup k Online službám podle této Smlouvy na základě písemné výpovědi.

11. Audit. Během doby platnosti této Smlouvy a po dobu tří (3) let poté budete vytvářet a udržovat přesné informační záznamy týkající se použití Nabídky, mimo jiné včetně seznamu uživatelů, kteří mají přístup k Nabídce a používají ji. Tam, kde je to vhodné, budou tyto informace zahrnovat zničení Nabídky a opatření, která jste zavedli na ochranu přístupu k Nabídce a jejímu používání. Společnost DS SolidWorks má právo kdykoli na vlastní náklady a za přiměřených podmínek ohledně místa a času zkontrolovat a zkopírovat tyto záznamy a/nebo vaše používání Nabídky. Také tímto opravňujete společnost DS SolidWorks, aby ověřila vaše dodržování podmínek této Smlouvy. Pro tyto účely může společnost DS SolidWorks provést ve vašich prostorách během běžné pracovní doby audit způsobem, který co nejméně naruší vaše podnikání. Společnost DS SolidWorks může požadovat, abyste jí nebo třetí osobě, kterou společnost DS SolidWorks najala k provedení takového ověření, poskytli strojový přístup, kopie výstupů systémových nástrojů nebo ostatní vhodné elektronické nebo vytištěné systémové informace. Pokud audit odhalí neoprávněné používání Nabídky, neprodleně zaplatíte společnosti DS SolidWorks veškeré částky, které dlužíte v důsledku takového neoprávněného použití, a to ve výši aktuálně platného ceníku Nabídky. Pokud takové neoprávněné používání představuje pět procent (5%) nebo více z vašeho oprávněného používání příslušné Nabídky, pak musíte kromě úhrady platných poplatků proplatit společnosti DS SolidWorks náklady na tento audit. Domáháním se svých práv a postupů popsaných výše se společnost DS SolidWorks nevzdává svého práva vykonávat tuto Smlouvu nebo chránit své duševní vlastnictví všemi ostatními prostředky povolenými zákonem.

12. Dodržování zákonů a odškodnění. Souhlasíte s tím, že dodržíte veškeré místní zákony a předpisy týkající se stahování, instalace nebo použití Nabídky, Dokumentace nebo obojího. Souhlasíte, že zajistíte odškodnění a krytí společnosti DS SolidWorks a jejích poboček, přidružených společností, činitelů a zaměstnanců před a proti veškerým nárokům, soudním procesům nebo jednáním vzniklým nebo jakýmkoli způsobem souvisejícím s vaším použitím Nabídky nebo Dokumentace nebo s vaším porušením této Smlouvy.

13. Obecná ustanovení. Tato smlouva představuje úplné a výhradní prohlášení vaší dohody se společností DS SolidWorks ve vztahu k Nabídce a nahrazuje jakoukoli jinou smlouvu, písemnou či ústní, nebo jakékoli jiné sdělení mezi vámi a společností DS SolidWorks ve vztahu k této Nabídce a předplatitelské službě; avšak za předpokladu, že tato Smlouva nenahrazuje podmínky jakékoli podepsané smlouvy mezi vámi a společností DS SolidWorks ve vztahu k tomuto Softwaru a předplatitelské službě. Tato Smlouva se bude řídit a bude vykládána a vynucována v souladu s hmotným právem amerického státu Massachusetts bez ohledu na Úmluvu Spojených národů o smlouvách na mezinárodní prodej zboží a bude považována za smlouvu pod pečetí. Verze v anglickém jazyce této smlouvy bude autorizovaným textem pro všechny účely bez ohledu na překlady nebo výklady této smlouvy v jiných jazycích. Jestliže z nějakého důvodu soud kompetentní pro danou soudní oblast shledá některé ustanovení této smlouvy nebo část takového ustanovení jako právně neúčinné, takové ustanovení bude uplatněno do maximální možné míry a zbývající část této Smlouvy zůstane v plné platnosti a účinnosti.

14. Omezená práva vlády USA. Tento Software představuje „komerční zboží“ tak, jak je definováno v předpisu 48 C.F.R. 2.101 (Říjen 1995), obsahující „omerční počítačový software“ a „komerční softwarovou dokumentaci“, tak jak je použito v 48 C.F.R. 12.212 (Září 1995) a je poskytováno americké vládě za účelem (a) pořízení pro správní úřady, v souladu se zásadami v 48 C.F.R 12.212; nebo (b) pořízení pro útvary Ministerstva obrany v souladu se zásadami v 48 C.F.R. 227.7202-1 (Červen 1995) a 227.7202-4 (Červen 1995). V případě, že obdržíte objednávku jakéhokoliv úřadu americké vlády na tuto Nabídku s právy, která překračují práva stanovená ve výše uvedeném paragrafu, oznámíte společnosti DS SolidWorks rozsah této žádosti a DS SolidWorks během pěti (5) pracovních dnů dle uvážení rozhodne, zda žádosti vyhojí nebo ji odmítne. Smluvní strana/výrobce: Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, 175 Wyman Street, Waltham, Massachusetts 02451 USA.

15. Licence v Kanadě. Pokud jste licenci získali v Kanadě, souhlasíte s následujícím:

Strany tímto potvrzují své přání, aby tato Smlouva a také veškeré další dokumenty s ní související, včetně Oznámení, byly sepsány a sepisovány pouze v anglickém jazyce.

Les parties aux présentes confirment leur volonté que cette convention de même que tous les documents y compris tout avis qui s’y rattache, soient rédigés en langue anglaise.

Adobe je buď registrovanou ochrannou známkou nebo ochrannou známkou společnosti Adobe Systems Incorporated ve Spojených státech amerických a dalších zemích.

16. Windows Desktop Search. Společnost Microsoft Corporation (nebo jedna z jejích místních přidružených poboček) vám poskytuje licenci na tento doplňkový modul. Na každou platnou licenci softwaru Microsoft Windows můžete použít jednu kopii tohoto doplňkového modelu („software Microsoft Windows“). Nesmíte jej použít, pokud nemáte licenci pro software Microsoft Windows. Pro vaše použití tohoto doplňku platí podmínky licence pro software Microsoft Windows.

Na aplikaci Windows Desktop Search se vztahuje Prohlášení služby MSN o zásadách ochrany osobních údajů (https://privacy.microsoft.com/cs-cz/privacystatement).