Úvodní stránka compas
Úvodní stránka
Tel: +420 543 216 642
Fax: +420 543 216 642

Licenční ujednání

Pravidla a podmínky uvedené dále představují právní smlouvu („smlouvu“) mezi vámi (buď jednotlivcem nebo subjektem), koncovým uživatelem a Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, společností z Delaware se sídlem na 175 Wyman Street, Waltham, Massachusetts 02451 USA ("DS SolidWorks") týkající se počítačového softwaru známého pod názvem SolidWorks® a určitého jiného softwaru licencovaného společností SolidWorks (včetně řady produktů pro analýzu značky SolidWorks® Simulation, SolidWorks® Composer a řady produktů SolidWorks pro správu dat ve všech zemích), pokud to přichází v úvahu („software“). Termín „software“ zahrnuje tato pravidla a podmínky, vztahující se také na (i) veškeré aktualizace nebo vyšší verze softwaru, které můžete čas od času obdržet na základěslužby pro uživatele nebo jiného zajištění podpory a (ii) jakékoli dodatečné doplňkové moduly pro software SolidWorks, které čas od času objednáte a nainstalujete a (iii) software třetích stran jako například knihovna Adobe® PDF, který je součástí softwaru SolidWorks. Software nesmíte instalovat nebo používat na žádném počítači či jej kopírovat bez licence od společnosti DS SolidWorks. DS SolidWorks vám tímto nabízí nevýhradní licenci při pravidlech a za podmínek stanovených v této smlouvě. PŘED otevřením kufříku obsahujícího software nebo před instalací a používáním softwaru byste si měli pečlivě přečíst tato pravidla a podmínky. Otevření kufříku obsahujícího software nebo instalace a používání softwaru bude znamenat váš souhlas, že jste vázáni těmito pravidly a podmínkami. Pokud nesouhlasíte s těmito pravidly a podmínkami, vraťte neprodleně kufřík obsahující software a doprovodné položky (včetně písemných materiálů) pro vrácení peněz. Toto je licenční smlouva a nikoli smlouva o prodeji.

1.A.Udělení licence. DS SolidWorks vám udělují nevýhradní, nepřenosnou licenci pro používání softwaru a vytištěnou a/nebo elektronickou dokumentaci uživatele („dokumentace“), která doprovází tento software v souladu s touto smlouvou. Pokud jste zaplatili licenční poplatek za jednu licenci uživatele, dovoluje vám tato smlouva používat jednu (1) kopii softwaru kdykoliv na jakémkoli jednom počítači (tj. pokud např. změníte počítače, musíte nejprve odinstalovat software ze stávajícího počítače a poté ho nainstalovat na nový počítač) v zemi, ve které je hlavní sídlo vaší společnosti, nebo pokud některá z vašich poboček zakoupila licenci od prodejce v zemi, ve které se tato pobočka nachází, na základě platných zákonů nebo předpisů, za předpokladu, že jste vždy zakoupili licenci od prodejce DS SolidWorks nacházejícím se v zemi, ve které se bude tato licence používat. Tato licence nesmí být převedena do jiné země. Pokud máte síťovou licenci na software SolidWorks ("SNL"), dovoluje vám tato smlouva používat kdykoliv všechny kopie softwaru, na které jste zakoupili licenci v zemi, ve které je tento software licencován. (viz část 1.A.b uvedenou níže). Software "se používá" na počítači, jakmile je zaveden do dočasné paměti (tj. RAM), nebo když je uživatel přihlášen. Jestliže počet počítačů, na kterých je software nainstalovaný nebo potenciální počet uživatelů softwaru překročí počet licencí, které jste zakoupili, musíte mít nainstalovanou verzi softwaru se síťovou licencí (SNL) a zajistit, že počet souběžných uživatelů softwaru nepřesahuje počet zakoupených licencí. Licenční sady obsahující samostatné moduly (jako SolidWorks® Professional) nemohou být samostatně plovoucí (když máte například jednu licenci SolidWorks Professional, Toolbox nelze uvolnit pro jeden počítač a PhotoView 360 pro jiný). V doběregistrace (viz. článek 9 níže) nás musíte informovat o maximálním počtu potenciálních uživatelů licencí, které kupujete. Doporučujeme také, abyste nám poskytli jména všech potenciálních uživatelů, aby bylo možné jim oznámit nejnovější aktualizace a další vhodné informace. Pokud je Software, který není produktem SolidWorks Composer, trvale nainstalován na pevném disku nebo jiném paměťovém zařízení počítače (jiného než síťový server) a jedna osoba tento počítač používá více než 80 % času z celkového použití, smí tato osoba použít software také na přenosném nebo domácím počítači v době, když původní kopie není používána. (V důsledku zákonů týkajících se exportu však každá osoba v oblasti Asie-Pacifiku smí používat software jen na jednom [1] počítači.) Budete udržovat přesné a aktuální záznamy o počtu a umístění všech kopií softwaru, budete dohlížet a kontrolovat používání softwaru v souladu s pravidly této smlouvy a poskytnete kopie takových záznamůspolečnosti DS SolidWorks na základě jejího přiměřeného požadavku.

Jestliže jste zaplatili za SNL verzi softwaru, budou se na vaši licenci vztahovat další pravidla:

a. SNL verze softwaru SolidWorks musí být instalována na síťovém serveru se zabudovaným softwarovým bezpečnostním mechanismem, který umožní, aby se kdykoli používal najednou jen takový počet licencí, který jste zakoupili. Čas od času mohou být k síťové licenci přidávány další licence tak, jak se dokupují.

b.Na síti se mohou nacházet síťové licence SNL používané v jiných zemích, pokud jsou tyto SNL licence licencovány v zemi, ve které jsou používané. To znamená,že požadovaný počet SNL licencí určených pro používání v dané zemi, musí být zakoupen od prodejce DS SolidWorks v této zemi. Například licence SNL nainstalované a spravované na serveru v Německu mohou být používány jedním uživatelem v Anglii a jedním uživatelem ve Francii a to pouze v případě, že jedna licence SNL byla zakoupena v Anglii a druhá ve Francii. Avšak pokud je server, na němž je SNL nainstalovaná, umístěn v jiné zemi, než v zemi ve které byla SNL licencována, musíte o této situaci informovat prodejce DS SolidWorks v době objednávky, aby mohla být SNL správně ošetřena.

c. Dále pak, kromě licencí na software Enterprise PDM, síť, na které je verze SNL nainstalovaná, může poskytovat licence jen klientským počítačům stejného právního subjektu nebo skupiny umístěných na stejném zeměpisném území jako je server. (pro tento účel DS SolidWorks uznává tři zeměpisná území: západní polokoule, Evropa/Střední východ/Afrika; zbytek Asie/Austrálie). Například všechny licence používané na serveru umístěném na západní polokouli musí být licencovány v zemích nacházejících se na západní polokouli. Bez ohledu na umístění serveru, musíte vždy pokračovat v dodržování zákonů na kontrolu exportu Spojených států a Spojeného království.

Při práci se softwarem Adobe® PDF můžete do elektronických dokumentů vkládat kopie typu písma za účelem tisku, zobrazení nebo úprav těchto dokumentů. Pokud se typ písma, který používáte, nachází v seznamu "Licensed for Editable Embedding" (Licencovaný pro vkládání pro potřeby editace) na webové stránce Adobe http://www.adobe.com/type/browser/legal/embeddingeula.html , můžete rovněž vkládat kopie typu písma pro další účely editace elektronických dokumentů. Tato licenční smlouva nezahrnuje ani neopravňuje k žádným jiným právům pro vkládání typů písma.

1.B.Doplňující licence pro eDrawings® Professional. Software SolidWorks® eDrawings Professional je nástroj pro spolupráci. SolidWorks eDrawings Professional vám tedy umožňuje a DS SolidWorks vám uděluje licenci na tvorbu kopiíčásti SolidWorks eDrawings Professional se soubory modelů, které jste vytvořili a dodání těchto souborů třetím stranám, se kterými spolupracujete za účelem, kromě jiného, zobrazení, přidání popisů a změření modelů.

1.C.Doplňující podmínky licence pro produkty Workgroup PDM. Každá licence na produkt SolidWorks Workgroup PDM nebo na Workgroup PDM Contributor (klientská licence) obsahuje právo instalovat úschovnu Workgroup PDM na neomezený počet serverů, podle vašeho uvážení. Pro každou úschovnu Workgroup PDM, kterou chcete nainstalovat společně s aplikací Workgroup PDM Viewer, je vyžadována samostatná licence na Workgroup PDM Viewer. POZNÁMKA: Naopak, Enterprise PDM licence nepovolují instalaci softwaru Enterprise PDM na další servery.

1.D.Doplňující podmínky licence pro Enterprise PDM. (a) DS SolidWorks poskytuje licence na software Enterprise PDM na principu modelu licenčního serveru a licence klientského přístupu [CAL]. Enterprise PDM software můžete používat na síti, nebo na v jiných klientských prostředích s několika počítači, pokud máte jednu licenci Enterprise PDM pro každého uživatele, který je současně připojen k Enterprise PDM úschovně nebo serveru databáze. Podmínky používání softwaru Microsoft® SQL Server™ 2008 verze Standard Edition, jehožlicence omezeného použití pouze na běh softwaru (Runtime Restricted-Use Software) je poskytována spolu s objednávkou Enterprise PDM software, jsou uvedeny v tomto dokumentu jako reference. (b) Enterprise PDM a Conisio obsahují integrované softwarové programy poskytované společností Oracle Corporation a jejími přidruženými společnostmi ("Oracle") („Oracle programy“) a bez ohledu na ustanovení v 1. části výše, společnost Oracle a udělovatelé jejích licencí si zachovávají veškerá vlastnická práva a práva na duševní vlastnictví k Oracle programům a jsou třetí stranou oprávněnou k ustanovením v této smlouvě. Programy společnosti Oracle podléhají omezené licenci a lze je používat jen společně s jejich přidruženým balíčkem aplikací a nesmíte je měnit. Některé programy společnosti Oracle mohou obsahovat zdrojový kód, který společnost Oracle poskytuje v rámci standardního vydání takových programů. Takový zdrojový kód se řídí podmínkami této licenční smlouvy. (c) Odpovídající technologie třetích stran nezbytná při používání některých programůOracle, je určena v dokumentaci aplikačního programu, nebo jak je jinak uvedeno společností DS SolidWorks a licence na tuto technologii je vám udělena jen k používání v rámci aplikačního programu za podmínek licenční smlouvy třetí strany uvedené v dokumentaci aplikačního balíčku, nebo jinak stanovené společností DS SolidWorks a ne za podmínek této licenční smlouvy. (d) Souhlasíte, že (i) společnost DS SolidWorks může zkontrolovat vaše používání programů společnosti Oracle a (ii) že poskytnete společnosti DS SolidWorks přístup k informacím a patřičnou asistenci, dojde-li ke kontrole a (iii) že společnost DS SolidWorks může výsledky kontroly poskytnout společnosti Oracle, nebo postoupit společnosti Oracle právo společnosti DS SolidWorks na provedení kontroly (bez jakéhokoliv závazku nebo odpovědnosti společnosti Oracle k zaplacení vašich nákladůnebo nákladů společnosti DS SolidWorks vzniklých v důsledku této kontroly). (e) Berete na vědomí, že Enterprise PDM a Conisio obsahují softwarová a technická data, která mohou podléhat zákonům na kontrolu exportu Spojených států nebo Spojeného království a souhlasíte, že nebudete přímo čí nepřímo exportovat nebo reexportovat Enterprise PDM či Conisio, např. stěhovat Enterprise PDM či Conisio ze země, ve které jste je poprvé licencovali, bez příslušných licencí vlády Spojených států nebo cizího státu a písemného souhlasu společnosti DS SolidWorks a udělovatelů její licence.

1.E.Bezpečnostní mechanismy. Dassault Systèmes a její přidružené společnost podnikají všechny legální kroky k zabránění softwarovému pirátství jejich produktů. Proto software může obsahovat mechanismy zabezpečení, které zaznamenají instalaci nebo používání ilegálních kopií softwaru a shromažďovat a přenášet data o těchto ilegálních kopiích. Shromážděná data nebudou obsahovatžádná data, která zákazník vytvořil v softwaru. Používáním software souhlasíte s tímto způsobem zjištění a shromažďování dat, stejně jako s jejich přenášením a používáním, pokud bude zjištěna nelegální kopie. DS SolidWorks si také vyhrazuje právo používat hardwarový zámek, licenční administrátorský software a/nebo licenční autorizační klíč pro kontrolu přístupu na software. Nesmítečinit žádné kroky, abyste obešli nebo překonali účel takových opatřeni. Používání jakéhokoli softwaru bez požadovaného zámku nebo autorizačního klíče poskytnutého společností DS SolidWorks je zakázáno.

1.F.Internetové nástroje a služby. Čas od času může licence nebo základní služba pro software zahrnovat integraci s přístupem na určité Internetové nástroje a služby vytvořené DS SolidWorks. Základní úroveň použití může být k dispozici pro každou licenci bez nutnosti poplatku navíc, při rozsáhlejším využívání za další poplatek. Další podrobnosti najdete v popisu internetových nástrojů obsažených v softwaru nebo na webové stránce www.solidworks.com . Vaše využití Internetových nástrojů a služeb rovněž podléhá Pravidlům využití příslušného nástroje/služby. Můžete je najít na stránce http://www.solidworks.com/sw/termsofuse.html a zde jsou uvedeny pro vaši informaci. Takovéto nástroje a služby jsou poskytovány bezplatně a mohou být kdykoli modifikovány a/nebo odstraněny.

2.Vlastnictví softwaru/omezení kopírování. Společnost DS SolidWorks a udělovatelé její licence si zachovávají veškerou ochranu autorských práv, ochranných značek, obchodního tajemství a jiných vlastnických práv na software a dokumentaci. SOFTWARE A DOKUMENTACE JSOU CHRÁNĚNY ZÁKONY NA OCHRANU AUTORSKÝCH PRÁV A JINÝMI ZÁKONY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Každý poskytovatel licence DS SolidWorks je třetí stranou oprávněnou k ustanovením v této smlouvě. Dostane se vám pouze takových práv, která jsou konkrétně uvedena v této smlouvě. Software můžete kopírovat do jakékoli strojově čitelné podoby za účelem zálohování a v rámci licenčních omezení článku 1. Ze softwaru nebo dokumentace nesmíte odstranit žádnou ochranu autorského práva nebo jinou doložku týkající se vlastnického práva nebo doložku o zřeknutí se práv a na všech kopiích softwaru vytvořených v souladu s touto smlouvou budete reprodukovat všechny takové doložky práv a zřeknutí se práv.

3. Jiná omezení použití. Tato smlouva je důkazem, že můžete uplatňovat práva podle ní přiznaná, ale musíte ji mít u sebe. Kromě účelů povolených udělením licence v článku 1.B., nesmíte použít žádnou část softwaru samostatně nebo nezávisle od softwaru (například výše uvedený SQL software je možné používat pouze společně s Enterprise PDM softwarem, ne samostatně) nebo za jiným účelem než pro běžné podnikatelské účely a nesmíte poskytnout přístup k softwaru žádné třetí straně nebo ji nechat software používat a v důsledku toho nesmíte prodat, poskytnout licenci, poskytnout dílčí licenci, postoupit, přenést, udělit leasing nebo pronajímat (včetně časového sdílení) software nebo licenci udělenou touto smlouvou. Není povoleno instalovat nebo používat tento software na Internetu včetně,bez omezení používání v souvislosti s webovou hostitelskou nebo podobnou službou, nebo poskytnout z vašeho počítače tento software třetím stranám přes Internet nebo jiným způsobem. Software nesmíte modifikovat nebo z něj vytvářet díla odvozená, kompilace nebo kolektivní díla obsahující software. Navíc nesmíte za účelem konkurence se společností DS SolidWorks tento software analyzovat, využívat na něm postupů zpětného inženýrství, dekompilovat, zpětně překládat ani se jinak pokoušet o zjištění jeho zdrojového kódu (s výjimkou souladu s článkem 9 této smlouvy, pokud to přichází v úvahu), protože obsahuje obchodní tajemství (jako například strukturu softwaru, organizaci a kód) společnosti DS SolidWorks a udělovatelů její licence.

4.Předplatitelská služba. Pokud jste zakoupili předplatitelskou službu od místního prodejce a tím licencovali podle této smlouvy zaplacením příslušného poplatku, poskytne vám tento prodejce následující: Online přístup 24 hodin po 7 dní týdně k webovému stažení nejnovějších aktualizací softwaru; všech hlavních inovací softwaru uvolněných během doby předplatitelské služby a telefonickou podporu. Čas od času může společnost DS SolidWorks, jako součást aktualizace softwaru, redistribuovat komponenty softwaru Microsoft. Máte oprávnění na tyto komponenty Microsoft a záruku, v případě,že je nainstalujete, pouze vlastníte-li platnou licencovanou kopii na produkty Microsoft, jejichž se tyto komponenty týkají. Tato služba se poskytuje na jeden (1) rok. Každý rok ji můžete obnovit zaplacením příslušného poplatku. Software, který je dodán jako aktualizace nebo inovace předchozí verze licencovaného softwaru, musí nahradit předchozí verzi - žádná další licence nebude udělena; můžete instalovat pouze takový počet aktualizací, který je ekvivalentní počtu poplatků za služby uživatelů, které jste zaplatili.

5. Zásady ochrany osobních údajů. Abyste mohli software obdržet, může si DS SolidWorks vyžádat určité informace o vás, včetně, ne však pouze, vašeho jména a emailové adresy. DS SolidWorks také může během instalace analyzovat váš počítač, aby zjistila, zda máte nainstalován SolidWorks nebo jiné produkty Dassault Systèmes a další vlastnosti počítače, na kterém budete software používat, jako například informace o grafickém adaptéru a operačním systému. Tyto informace o počítači nemají souvislost s vaší identifikací a jsou prohlíženy jako celek a používány v souladu s licencemi třetích stran, k lepšímu porozumění uživatelské základny a ke zlepšení softwaru. Podmínkou ke stažení a používání software je váš souhlas se Zásadami o zachování tajemství společnosti DS SolidWorks, které jsou uvedeny na odkaze http://www.solidworks.com/sw/privacypolicy.htm a které mohou být bez upozornění aktualizovány. Informace shromážděné společností DS SolidWorks ve spojení s registrací softwaru mohou být uloženy a zpracovány ve Spojených státech amerických, nebo v jiných zemích, ve kterých má DS SolidWorks nebo její agenti pobočky. Používáním software dáváte souhlas k převodu takových informací za hranice vaší země.

6.Lhůta. Zde udělená licence bude platit do ukončení v souladu s tímto článkem 6. DS SolidWorks může udělenou licenci ukončit okamžitě písemnou výpovědí určenou vám i) z odůvodněné příčiny včetně porušení jakéhokoli ustanovení článku 1, 2 nebo 3 této smlouvy nebo ii) pokud porušíte jakékoli ustanovení této smlouvy a neprovedete nápravu tohoto porušení do patnácti (15) dnů od jeho oznámení. Po ukončení licence vrátíte bez prodlení společnosti DS SolidWorks všechny kopie softwaru a dokumentaci, na kterou se tato licence vztahuje, nebo je zničíte, a to podle instrukcí společnosti DS SolidWorks. Ustanovení článků 2, 3, 6, 8, 10, 11 a 12 této smlouvy zůstanou v platnosti i po ukončení této smlouvy.

7. Zodpovědnost za volbu a používání softwaru. Jste zodpovědní za dohled, řízení a kontrolu používání softwaru a výstupů ze softwaru včetně, ale také za: (1) volby softwaru pro dosažení vámi zamýšlených výsledků; (2) určení vhodných použití softwaru a výstupů ze softwaru ve vašem výukovém zařízení; (3) zavedení adekvátních nezávislých postupů pro testování přesnosti softwaru a jakéhokoli výstupu; a (4) zavedení adekvátního zálohování pro prevenci ztráty dat v případě špatné funkce softwaru. Tento software je nástroj, který má být používán jen vyškolenými odborníky. Není náhradou profesionálního úsudku nebo nezávislého testování fyzických prototypů na napětí, bezpečnost a funkčnost produktu; jste výhradně zodpovědní za veškeré výsledky získané při používání softwaru. Software ani žádné z jeho částí nejsou určeny pro návrh nebo fungování jaderných zařízení, systémů na podporu života, lodí ani jiných aktivit, při kterých selhání softwaru, jeho součástí nebo obou může vézt ke smrti, osobnímu zranění, nebo fyzické či ekologické újmě.

Varování: Některý obsah, jako například šrouby obsažené v SolidWorks Toolbox, jsou pouze přibližnou reprezentací a nemusí být vhodné pro všechny účely.

8.Omezená záruka, výjimky & doložky zřeknutí

a. Omezená záruka. DS SolidWorks garantuje, že software nebude obsahovat vady materiálu a bude mít výkon ve významné míře v souladu s dokumentací po dobu devadesáti (90) dnů od data, kdy jste ho přijali. DS SolidWorks rovněžgarantuje, že veškeré služby, které čas od času poskytuje, budou prováděny odborným způsobem v souladu s přiměřenou komerční praxí. Společnost DS SolidWorks nezaručuje, že software nebo služba splní vaše požadavky nebože provoz softwaru bude nepřerušený nebo bezchybný nebo že jakýkoli internetový nástroj nebo služba budou naprosto bezpečné. Celkovým ručením DS SolidWorks a vaší jedinou nápravou podle této záruky bude vynaložení přiměřeného úsilí pro opravu nebo výměnu neshodných médií nebo softwaru nebo opětovné provedení služby. Pokud takové úsilí selže, DS SolidWorks nebo distributor DS SolidWorks i) vám vrátí hodnotu vámi zaplacené ceny softwaru poté, co jste vrátili neshodný software a kopii potvrzeného zaplacení nebo zaplacenou cenu za službu, podle toho, co přichází v úvahu nebo ii) poskytne takovou jinou nápravu, která může být požadována podle zákona. Na každý vyměněný software se bude vztahovat záruka po dobu zbytku původní záruční lhůty nebo po dobu třiceti (30) dnů od data, kdy jste ho přijali, podle toho, která lhůta je delší.

b. Výjimky. Omezená záruka společnosti DS SolidWorks je neplatná, pokud došlo k porušení záruky v důsledku i) nehody, narušení, zneužití nebo zanedbání ve vztahu k softwaru; ii) opomenutím jiného subjektu než DS SolidWorks; iii) kombinací softwaru s produkty, materiálem nebo softwarem neposkytovanými společností DS SolidWorks nebo které se nemají používat v kombinaci se softwarem nebo iv) vaším opomenutím zahrnout a využívat všechny aktualizace softwaru, které jsou k dispozici od společnosti DS SolidWorks.

c. Omezení záruk. Výslovná záruka uvedená v tomto článku 8 je jedinou zárukou udělenou společností DS SolidWorks s ohledem na software a dokumentaci poskytnutou podle této smlouvy a každou čas od času poskytnutou službu; společnost DS SolidWorks a udělovatelé její licence, včetně bez omezení společnost Adobe, neposkytují do maximálního rozsahu dovoleného relevantním zákonem žádné jiné záruky, výslovné, předpokládané nebo zvykové nebo na obchodní využití a zvláště se zříkají záruk prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel. V žádném případě nemůžete vznést nárok, zahájit úkon nebořízení na základě této záruky uvedené v tomto článku 8 déle než jeden rok po datu, kdy došlo k porušení záruky.

d. Omezení ručení. Uvědomujete si, že cena za tato licenční práva může být podstatněnepřiměřená hodnotě produktů navrhovaných, uložených, spravovaných nebo distribuovaných ve spojení s tímto softwarem. Z výslovného důvodu omezení odpovědnosti společnosti DS SolidWorks a udělovatelů jejích licencí do takové míry, která je rozumněpřiměřená komerční hodnotě této transakce, souhlasíte s následujícími omezeními ručení DS SolidWorks udělovatelůjejích licencí. S výjimkou podle požadavku místního zákona nepřesáhne ručení společnosti DS SolidWorks a udělovatelůjejí licence, ať na základě smlouvy, občanskoprávního deliktu (včetně nedbalosti) nebo jinak, vyplývající nebo v souvislosti se softwarem či dokumentací dodanou podle této smlouvy a jakoukoličas od času dodanou službou licenční poplatek, který jste za software zaplatili, nebo každý poplatek, který jste zaplatili za službu. V žádném případě nebude DS SolidWorks nebo udělovatelé její licence ručit za přímé, zvláštní, nepřímé, vedlejší, nebo následné škody, či za náhradu škody plnící represivní funkci (včetně škod bez omezení v důsledku výpadku používání, ztráty dat, ztráty zisků, ztráty goodwill nebo ztráty obchodů) z důvodu nebo ve spojení s využitím nebo neschopností používat software či dokumentaci dodanou podle této smlouvy a jakoukoli čas od času dodanou službu, i když DS SolidWorks nebo udělovatelé její licence byli upozorněni na možnost takových škod. Některé z výše uvedených omezení neplatí v některých soudních okresech.

9.Funkce vypnutí. Berete na vědomí a souhlasíte, že software obsahuje automatickou funkci vypnutí ("funkce vypnutí"), která, pokud se aktivuje, způsobí, že software nebude možné provozovat. Funkce vypnutí se automaticky aktivuje třicet (30) dnů po instalaci softwaru, pokud se nezadá přístupový kód, který deaktivuje funkci vypnutí ("ověřená licence"). Abyste mohli obdržet ověřenou licenci, musíte se nejprve elektronicky zaregistrovat u společnosti DS SolidWorks zasláním nezbytných informací požadovaných během instalačního procesu. Po obdržení registračních informací vám DS SolidWorks vydá ověřenou licenci.

10.Pravidla exportu. Berete na vědomí, že software (včetně Enterprise PDM a Conisio podle potřeby) a dokumentace obsahují softwarová a technická data, která mohou podléhat zákonům na kontrolu exportu Spojených států nebo Spojeného království. Dále se zaručujete, že nejste občanem, nebo se nenacházíte na území národů, na které bylo uvaleno embargo nebo jiná omezení (včetněKuby, Iránu, Libye, Severní Koreje, Súdánu a Sýrie) a že vám není podle exportních zákonů zakázáno obdržet tento Software. Všechna práva pro používání tohoto software jsou založena na podmínce, že pokud nevyhovíte pravidlům této licence, tato práva zaniknou.

11. Dodržování zákonů a záruky. Zavazujete se k dodržování všech místních zákonů a nařízení ohledně stahování a/nebo používání softwaru, dokumentace nebo obou. Souhlasíte s tím, že po společnosti DS Solidworks ani po jejích odděleních, pobočkách, zástupcích a zaměstnancích nebudete vyžadovat a zbavíte je odpovědnosti za náklady, spory či jiné požadavky, které vzniknou nebo plynou z používání softwaru a/nebo dokumentace, nebo vašeho porušení této smlouvy.

12.Obecná ustanovení. Tato smlouva je úplné a výhradní prohlášení vašeho souhlasu se DS SolidWorks ve vztahu k softwaru a službě pro uživatele a nahrazuje jakoukoli jinou smlouvu, písemnou či ústní nebo jakékoli jiné sdělení mezi vámi a společností DS SolidWorks ve vztahu k softwaru a službě pro uživatele; za předpokladu, že však tato smlouva nenahrazuje pravidla jakékoli podepsané smlouvy mezi vámi a DS SolidWorks týkající se softwaru a služby pro uživatele. Tato smlouva se budeřídit a bude vykládána a vynucována v souladu s hmotnými zákony amerického státu Massachusetts bez ohledu na Úmluvu Spojených národů o smlouvách na mezinárodní prodej zboží a bude považována za smlouvu pod pečetí. Verze v anglickém jazyce této smlouvy bude autorizovaným textem pro všechny účely bez ohledu na překlady nebo výklady této smlouvy v jiných jazycích. Jestliže z nějakého důvodu soud oprávněný pro danou soudní oblast shledá některé ustanovení této smlouvy, nebo část takového ustanovení, jako právně bezúčinné, takové ustanovení bude uplatněno do maximální možné míry a zbývajícíčást této smlouvy zůstane v plné platnosti a účinnosti.

13.Omezená práva americké vlády. Tento software je "komerční zboží" a jako takové je definováno v 48 C.F.R. 2.101 (Říjen 1995), obsahující "komerční počítačový software" a "komerční softwarovou dokumentaci", tak jak je použito v 48 C.F.R. 12.212 (Září 1995) a je poskytováno americké vládě za účelem (a) pořízení pro správní úřady, v souladu se zásadami v 48 C.F.R. 12.212; nebo (b) pořízení pro útvary Ministerstva obrany v souladu se zásadami v 48 C.F.R. 227.7202–1 (Červen 1995) a 227.7202–4 (Červenec 1995).

V případě, že obdržíte objednávku jakéhokoliv úřadu americké vlády na tento software s právy, které překročují práva stanovená ve výše uvedeném paragrafu, oznámíte společnosti SolidWorks rozsah této žádosti a DS SolidWorks během pěti (5) pracovních dnů dle uvážení rozhodne, zda žádosti vyhojí nebo ji odmítne. Smluvní strana/výrobce: Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, 175 Wyman Street, Waltham, Massachusetts 02451 USA.

14.Prodej v Kanadě. Pokud jste tento produkt zakoupili v Kanadě, souhlasíte s následujícím:

Všechny strany tímto potvrzují, že je jejich přáním, že tato Smlouva, stejně jako další přidružené dokumenty, zahrnující Doložky, byly a budou napsány pouze v anglickém jazyce.

Les parties aux présentes confirment leur volonté que cette convention de même que tous les documents y compris tout avis qui s’y rattache, soient rédigés en langue anglaise.

Adobe je buď registrovanou ochrannou známkou nebo ochrannou známkou společnosti Adobe Systems Incorporated ve Spojených státech amerických a dalších zemích.

15.Windows Desktop Search. Společnost Microsoft Corporation (nebo jedna z jejich místních přidružených poboček) vám poskytuje licenci na tento doplňkový modul. Na každou platnou licenci Microsoft Windows softwaru můžete použít jednu kopii tohoto doplňkového modelu. Tento doplňkový modul nesmíte používat, pokud nemáte licenci na software Microsoft Windows. Na používání tohoto modulu se vztahují licenční podmínky Microsoft Windows softwaru.

Na Windows Desktop Search se vztahuje Prohlášení služby MSN o zásadách ochrany osobních údajů (http://privacy.microsoft.com/en-us/fullnotice.mspx/).